SOL·LICITUD DE DOCUMENTACIÓ CLÍNICA

Per sol·licitar informació o còpia de documentació de la història clínica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona la persona sol·licitant ha d’anar correctament acreditada tenint en compte els següents supòsits:

  • Quan la documentació pertany a qui la sol·licita: DNI de la persona sol·licitant. En el cas de pacients estrangers, certificat de residència, passaport o un altre document oficial que acrediti la persona.
  • Quan la documentació no pertany a qui la sol·licita: DNI de la persona sol·licitant i DNI del titular amb autorització expressa signada per gestionar la sol·licitud.
  • Quan la documentació pertany a un menor: En el cas de menors d’edat, el sol·licitant ha d’acreditar que exerceix la pàtria potestat o que n’és el tutor, mitjançant una còpia del DNI i del llibre de família o bé d’una resolució judicial.
  • Incapacitats legals En el cas d’incapacitats legals, el sol·licitant ha d’acreditar que n’és el tutor, mitjançant una còpia del DNI i de la resolució judicial que acrediti la seva condició.
  • Quan la documentació pertany a una persona difunta: En cas de defunció del pacient, l’accés a la seva documentació clínica correspondrà a aquelles persones que aquest hagués designat expressament i, en absència d’aquesta designació, només es facilitarà l’accés a la història clínica dels pacients morts a les persones que hi estiguin vinculades per raons familiars o de fet (Llei 41/2002). Això significa que qualsevol persona que acrediti documentalment (llibre de família, inscripció en el registre de parelles de fet, acta de convivència, document públic, etc.) la seva vinculació amb el pacient difunt tindrà dret a accedir a la seva història clínica.

Podeu fer-ho:

Personalment dirigint-vos al Servei de Documentació Clínica, planta baixa de l’Hospital.

Per correu postal:

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
Servicio de Documentació Clínica
C/ Doctor Mallafré Guasch, 3
43003 Tarragona

Per telèfon:
977-295800  Extensió 1029

Per correu electrónic: historiaclinica.hj23.ics@gencat.cat

 

 

 

Full Gestions