ANATOMIA PATOLÒGICA

El Servei d’Anatomia Patològica (AP) és el servei central del HJ23 que examina mostres cel·lulars i tissulars amb l’objectiu de diagnosticar les neoplàsies i contribuir molt significativament al diagnòstic de molts altres tipus de malalties.
Aquests diagnòstics són la base per contribuir, entre d’altres, a la presa de decisions terapèutiques dels facultatius de les diverses especialitats assistencials.
L’activitat assistencial del servei d’AP consisteix en:
a) estudis biòpsics i de peces quirúrgiques (biòpsies),
b) estudis citològics i de puncions-aspiracions (citologies),
c) estudis necròpsics d’adults i fetus (autòpsies). Gestió de la Qualitat i docència.,
d) elaboració de l’informe diagnòstic,
e) preparació i assistència a comitès i comissions multidisciplinaris,
f) participació en l’elaboració de guies de pràctica clínica i protocols del servei i hospitalaris.


Equip

Cap de Servei
Salomé Martínez González

Tutor docent
Antoni Raventós Estellé

Supervisora Infermeria
Eva Fernández Collar

Facultatius Especialistes: Xana Bernal Escoté, Mª Luisa Díaz Fernández, Joan Francesc Garcia Fontgivell, Miriam Gené Hijós, Julieta Landeyro Nuñez, Laura Nebot Muro, Antoni Raventós Estellé.

Tècnics Especialistes en Anatomia Patològica: Sandra Collado Mengual, Montserrat García Puyo, Yolanda Rodríguez Guerrero, Sandra Roca Pedret, Maria Moreno Fortuny, Meritxell Casafont Jiménez.

Citotècnics: Lara Barragán Rubio, Ana Fernández Mármol, Patricia Lozano Martos.

 

 

 

Àmbits assistencials

Hospitalització, Gabinet de PAAF

Serveis

Patologia quirúrgica, Patologia autòpsica, Citopatologia, Tècniques d’immunohistoquímica aplicada, Tècniques d’immunofluorescència, Tècniques de patologia molecular, Participació en comissions i comitès oncològics i clínics.


Docència

Docència de pregrau

El Servei d’Anatomia Patològica té un lligam molt important amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. Els professionals del servei fan docència d’Anatomia Patològica al grau de Medicina a les Unitats Docents (HJ23 i HSJR) d’aquesta Facultat (URV).

Som els responsables de les assignatures: Anatomia Patològica General (3r curs),  Anatomia Patològica Clínica (4t curs) i Habilitats Diagnòstiques (5è curs), tant en els ensenyaments teòrics com pràctics, amb classes de formació macroscòpica, casos clínico-patològics i amb l’assistència a les autòpsies clíniques.

També, juntament amb els tècnics superiors d’Anatomia Patològica del Servei (TEAP’s), el personal facultatiu participa en la formació i l’ensenyament pràctic a tècnics superiors d’Anatomia Patològica de Formació Professional de l’IES Cal·lipolis de Tarragona.

Docència de postgrau: MIR

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (HJ23) té l’acreditació docent per a l’especialitat en Anatomia Patològica via MIR del Ministeri de Sanitat des de l’any 1999, amb l’oferta d’un metge resident per any. Cap altre hospital de la província de Tarragona té l’acreditació per la formació de residents d’AP via MIR.

El servei d’AP disposa de tots els elements necessaris per a l’adquisició dels coneixements mínims imprescindibles per la formació de nous especialistes.

Els objectius generals del programa docent d’especialistes en Anatomia Patològica són: aconseguir un coneixement bàsic del treball en general, aconseguir un coneixement especialitzat en l’entorn de l’Anatomia Patològica i facilitar la integració amb la resta de l’equip assistencial (conèixer les seves demandes per donar la resposta correcta).

La formació té una durada de 4 anys i consisteix en la rotació per les àrees del coneixement específiques de la especialitat, com la patologia autòpsica, la patologia quirúrgica, la citopatologia i la patologia mol.lecular.

Tots els patòlegs de la plantilla estan involucrats en la formació del resident i una figura clau en la docència és la del patòleg tutor (Dr. Raventós) que ha de realitzar els plans individuals de rotació del resident, la supervisió directa i continuada, fomentar la participació en activitats docents i d’investigació, fer una avaluació continuada i elaborar una memòria anual de les activitats docents.

Docència de postgrau: Formació continuada

La formació continuada és necessària per mantenir el nivell d’actualització del personal del Servei i millorar-ne la capacitat professional.

L’actualització s’ha de fer mitjançant les sessions del Servei, l’assistència a cursos específics i a congressos de l’especialitat.


Recerca

Els professionals del servei participen molt activament en la recerca. Formen part de diferents Grups de Recerca, a saber:

- Grup de Recerca en Medicina Aplicada Hospital Joan XXIII

- Grup de recerca de Micologia, reconegut per la Universitat  Rovira i Virgili

- Grup de recerca biomèdica de HJ23 reconegut per la URV i formant part del Grup GEMMAIR de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del DURSI de la Generalitat de Catalunya

- Grup de Recerca Biomèdica HJ23

- Biobanc HJ23-Xarxa de Bancs de Tumors de Catalunya

- Plataforma Biobanco Pulmonar del CIBERES (PBP-CIBERES)

- Biología molecular del urotelio sano y patológico

Les línies d’investigació encetades pels diferents grups són, entre d’altres:

 • Biologia molecular del càncer de bufeta de l’orina. Paper de les proteïnes reguladores del cicle cel·lular
 • Inflamació en el context de l'obesitat i la diabetis Tipus 2
 • Malalties Infeccioses i VIH/SIDA
 • Obesitat, diabetis i trastorns metabòlics associats
 • Biologia de l’adipòcit i producció d'adipocitoquines
 • Insulin resistència i alteracions metabòliques associades
 • Línia d’Alcohol i Fetge. Enzimologia i Biologia Molecular
 • Obesitat mòrbida, esteatosi hepàtica i inflamació. Estudis d'expressió gènica d'adipoquines en teixits i fetge gras
 • Caracterització taxonòmica de fongs microscòpics d’interès terapèutic de diferents orígens
 • Fongs oportunistes patògens: taxonomia, patologia i susceptibilitat als antifúngics
 • Inflamación y evaluación de compuestos bioactivos con actividad anti-inflamatoria y/o antitumoral.

Institut Investigacio Pere Virgili