CIRURGIA TORÀCICA

Sota la denominació de Cirurgia Toràcica comprenem un tipus de cirurgia destinat a tractar la patologia del tòrax i que, en definitiva, comprèn els aspectes quirúrgics de la paret toràcica, pleura, pulmó, arbre traqueo-bronquial, mediastí i diafragma.

El CatSalut, entitat pública responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública a tots els ciutadans/es, a orienta la seva tasca sanitària des de l’aproximació a la ciutadania, i això comporta el desplegament de l’estructura territorial en regions sanitàries. Nosaltres pertanyem a la Regió Sanitària Camp de Tarragona amb una població estimada de vora de 800.000 habitants.

El model d’organització actual s’inicià a l’Hospital Universitari de Bellvitge en 2006, i s’aplica a l’Hospital Joan XXIII l'any 2012. Aquest model es fonamenta en la equitat, igualtat i versatilitat dels professionals que integren el servei.

La Secció de Cirurgia Toràcica fa seva, per inclusió, la missió més general de L’Hospital Universitari Joan XXIII, que és la de constituir una unitat de referència orientada al pacient, dedicada a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties quirúrgiques de l’aparell respiratori i d’aquells altres sistemes en els quals és competent i en la que, amb el màxim nivell d’eficiència, s’integrin l’assistència, la docència i la recerca.

La manera de treballar del nostre servei passa necessàriament pel concepte de mínima invasió, prioritzant sempre la cirurgia videotoracoscòpica i Robòtica (DaVinci Xi) en el tractament radical de les malalties pròpies de la nostre especialitat, fent ús de les últimes tecnologies pel tractament dels nostres pacients.

Un dels objectius principals és la relació amb Hospitals del àmbit sanitari al Camp de Tarragona: Hospital Verge de la Cinta (Tortosa), Hospital Sant Joan de Reus (Reus), Hospital Sant Pau i Santa Tecla (Tarragona), Hospital del Vendrell, Hospital de Mora, Pius Hospital de Valls (Valls), i les Àrees Bàsiques del territori, definint les seves actuacions de “terciarisme”.


Equip

Cap de Servei
Ignacio Escobar Campuzano (Hospital de Bellvitge)

Pau Rodríguez Taboada

Supervisora Infermeria
Margarita Pi

Facultatius especialistes: Pau Rodríguez Taboada, Gabriela Rosado Rodríguez, Diana Baquero Velandia.

Serveis

Diagnòstic i tractament del càncer de pulmó, Cirurgia Major Ambulatòria per tractar els casos adients: patologia pleural, simpatectomies, reservoris-catèter, Col·locació de reservori-catèter venós central permanent (Port-a-Cath), Correcció de defectes congènits toràcics, Cirurgia de paret toràcica i diafragma, Endoscòpia quirúrgica: Cirurgia robòtica, toracoscòpia i VATS, Cirurgia de l’emfisema, Diagnòstic i tractament de malalties pleurals i pulmonars, Diagnòstic i tractament de tumors i quistos de mediastí, Tractament de la hiperhidrosi palmar, axilar, cràniofacial i de l’envermelliment facial, Tractament de traumatismes toràcics i septicèmies amb origen o afectació mediastínica. Assistència al malalt critic, Col·laboració interdiciplinària: amb COT per a tractament de patologia vertebral, amb CARDIO per finestres pericàrdiques, NCR per tumors neurogènics, etc.


Recerca

El Servei de Cirurgia Toràcica és un servei sempre implicat en la recerca i la docència, és un servei col·laborador amb la Universitat Rovira i Virgili, de tal manera que, participa en la docència d’alumnes de la Universitat de Medicina, així com, amb la docència en cursos d’infermeria.

Col·labora amb el Banc de Tumors de l’Hospital.

Per altra banda participa de manera itinerant en comitès comarcals i fa de consultor als Hospitals Circumdants per a poder liquidar dubtes del dia a dia, facilitar les derivacions i mantenir un contacte estricte en el seguiment dels casos.

El Comitè de Neoplàsies Toràciques-CNT es reuneix al HJ23 cada dijous a les 08.15, amb la participació d’especialistes mèdics de Cirurgia Toràcica, Oncologia Oncologia Radioterapèutica, Pneumologia, Radiologia,, Medicina Nuclear, Anatomia Patològica i Infermeria. En aquest comitè es valoren els pacients amb malalties oncològiques del tòrax de Tarragona.

El Comitè Oncològic de Neoplàsies Toràciques-CONT ha estat creat l’any 2013, es un comitè d’experts únic per tota la província de Tarragona, creant un ambient conjunt per la recerca, i  que s’ubica físicament de manera alterna cada 3 mesos entre els hospitals HUJ23 i HSJR. Els facultatius que l’integren son especialistes de: cirurgia toràcica, oncologia mèdica, oncologia radio terapèutica, pneumologia, radiologia, medicina nuclear, entre d’altres.

Institut Investigacio Pere Virgili