DIGESTIU

El Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu, tant en pacients ingressats com en règim ambulatori, i la seva dedicació és assistencial, docent i d’investigació.

El seu àmbit d’actuació se situa a la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, tot i que també presta servei, per a algunes activitats assistencials concretes, a la Regió Sanitària de Terres de l’Ebre.

Disposa actualment d’una plantilla de dotze metges especialistes en Aparell Digestiu i de quatre metges residents en formació, així como de personal d’infermeria i administratiu, que s’ocupen a les àrees d’hospitalització, de consultes externes i de les diferents unitats d’exploracions pròpies de l’especialitat com ara l’endoscòpia, l’ecografia abdominal i les proves funcionals digestives.

Participa activament en la docència d’estudiants de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, tant en classes teòriques  com pràctiques, i està acreditat per la docència de l’especialitat (MIR) des de l’octubre de 2009.

Per últim, desenvolupa diverses línies pròpies de recerca integrades al Grup de Recerca Biomèdica del Hospital Joan XXIII, i participa també en diferents assaigs clínics i estudi epidemiològics, propis o multicèntrics, promoguts per societats científiques o altres hospitals.

 


Equip

Cap de Servei
Joan Carles Quer Boniquet

Tutora docent
Margarita Menacho Viladot

Facultatius Especialistes

Carme Abadía de Barbara Marín, Belén Ballesté Peris, Michelle Bautista Henríquez, Lidia Cabrinety Fernández, Margarita Menacho Viladot, Silvia Montoliu Llopis, Albert Pardo Balteiro, Adrià Rodríguez Castellano, Inés Sáenz de Miera Olivera, Gemma Valldosera Gomis, Carlos Zugasti Gotchalk.

Infermeria Clínica:

Montserrat Vargas Laguna, Mª Antonia Llaberia Pedret, Alicia Moliné Pallares.

Supervisora d’infermeria (Unitats d’exploracions)

Laura Rebollo Canalejo

Personal d’infermeria

Oscar Lafuente Casado, Esther Ramos Ferriol, Natalia Garcia Grau, Natalia Dalmau Agraz, Encarnación Colodrero Diaz, Esther Radigales Coscullano, Araceli Falcón Alcalá, Nuria Durán Rovira, Susana Pla Ferrero, Amalia Martin Suero, Margarita Nadal Marcos, Rosa Mª Garcia Sellés, Bengoña Lambea Chacorren, Sonia Leon Navarro, Maria Ortiz López, Jose Palmero  Moreno (Celador).

Secretaria

Yolanda Arjona Gómez, Victoria Vicente Llorente.

 

Àmbits assistencial

Àrea d’hospitalització

Disposa d’un àrea d’hospitalització per a l’atenció dels processos aguts i/o greus provinents tant de les Àrees d’Urgències com de Consultes Externes, així com dels ingressos programats per a la realització d’exploracions diagnòstiques i/o terapèutiques de caràcter invasiu.

Àrea d’Urgències

Ofereix d’una forma continuada l’atenció a la patologia urgent pròpia de l’especialitat; durant l’horari laboral habitual amb la presència física d’un facultatiu del propi Servei, que col·labora amb els professionals del Servei d’Urgències, i durant el temps restant mitjançant una guàrdia localitzada que cobreix tots els dies de l’any.

Àrea de Consultes Externes

A part de les consultes generals destinades a l’atenció de tota la patologia pròpia de l’especialitat de Gastroenterologia i Hepatologia, el Servei de Digestiu ofereix una sèrie de consultes monogràfiques destinades a atendre de forma específica algunes entitats que requereixen, per la seva rellevància epidemiològica i/o complexitat, una atenció particular:

 • Malaltia Inflamatòria Intestinal
 • Hepatitis C
 • Hepatitis B
 • Fetge gras
 • Hepatocarcinoma
 • Patologia pancreàtica
 • Alt Risc de càncer de colon

A més s’han creat tres circuits específics destinats a proporcionar un diagnòstic i tractament ràpid a determinades entitats:

 • Càncer de colon
 • Hepatocarcinoma
 • Anèmia ferropènic d’origen digestiu

Les consultes monogràfiques d’hepatitis, de malaltia inflamatòria intestinal i del Programa de Cribratge Poblacional de Càncer de Colon compten amb respectives consultes obertes d’infermeria clínica per tal de atendre els dubtes dels pacients i realitzar labors d’educació sanitària (administració i adherència al tractaments, preparació per exploracions endoscòpiques, etc)

Des de l’any 2016 s’ocupa de portar a terme el “Programa de Cribratge Poblacional de Càncer de Colon”  a l’àmbit de la comarca del Tarragonès. Es realitza les visites inicials informatives prèvia i posterior a la realització de la colonoscòpia diagnòstica i es remet, en cas necessari, a la consulta monogràfica d’Alt Risc.

Per últim, des de l’any 2018 el Servei també desenvolupa l’activitat de Consultes Externes de Digestologia a l’Hospital Pius de Valls

Àrea d’Hospital de Dia

Els facultatius del Servei actuen a l’àmbit de l’Hospital de Dia del Hospital en l’atenció de les descompensacions agudes de malalties cròniques que es puguin resoldre dintre d’aquest àmbit així com per a l’administració de tractaments propis de l’especialitat que requereixin aquest suport.

Àrea de tècniques diagnòstiques i terapèutiques

En l’actualitat el Servei de Digestiu disposa de tres Unitats de tècniques  diagnòstiques i terapèutiques: endoscòpia digestiva, ecografia digestiva i proves funcionals digestives.

1.Unitat d’Endoscòpies

La Unitat d’endoscòpies consta de quatre sales d’exploració i un àrea de recuperació, i utilitza parcialment les instal·lacions d’una sala de radiologia telecomandada. Totes les exploracions endoscòpiques del Servei es realitzen sota el principi de sedació universal i compta amb la col·laboració i supervisió del Servei d’Anestesiologia.

A més de realitzar totes les endoscòpies altes i baixes convencionals, ordinàries i urgents, del Hospital Joan XXIII, la Unitat realitza les endoscòpies urgents dels hospitals Pius de Valls, de El Vendrell i de Santa Tecla de Tarragona.

Pel que respecta a l’endoscòpia avançada actua com a centre de referència a l’Àrea Sanitària del Camp de Tarragona i, en algunes tècniques concretes, també del Àrea Sanitària de Terres de l’Ebre. Dintre d’aquestes tècniques avançades es poden destacar les següents:

 • Tractament hemostàtic de lesions digestives sagnants
 • Gastrostomies percutàneas
 • Dilatacions pneumàtiques d’estenosis
 • Col·locació de pròtesis endoscòpiques colòniques i esofàqiques
 • Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica (CPRE)
 • Ecoendoscòpia alta i baixa, tant diagnòstica com terapèutica
 • Colangioscopia i litotricia intraductal
 • Càpsula endoscòpica

Disposa d’una agenda d’endoscòpia avançada per a la pràctica de polipectomies d’elevat risc, així com de les altres terapèutiques endoscòpiques d’alta complexitat abans esmentades.

Des de l’any 2017 el Servei també desenvolupa activitats d’Endoscopia Digestiva a l’Hospital Pius de Valls.

2.Unitat d’ecografia digestiva abdominal i intestinal

Des de l’any 2019 es disposa d’una Unitat d’ecografia digestiva que permet la realització per part de digestòlegs del propi Servei de les ecografies abdominals i intestinals indicades als pacients controlats pel mateix. Per altra banda, dintre d’aquesta mateixa Unitat es practiquen les elastografies hepàtiques de transició (actualment amb sondes M i XL) dels pacients de l’Hospital Joan XXIII, però també d’altres centres de l’Àrea Sanitària del Camp de Tarragona.

3.Unitat de Proves Funcionals Digestives

També l’any 2019 s’ha creat la Unitat de Proves Funcionals, destinada a cobrir dintre de las Regions Sanitaries del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre la realització de les següents tècniques:

 • Manometria digestiva alta i baixa d’alta resolució
 • pHmetria de 24 hores
 • Test de l’alè d’hidrogen

A fi de desenvolupar tota aquesta activitat assistencial el Servei d’acord amb la millor evidència disponible, s’han elaborat protocols revisats i actualitzats (en molts casos de caràcter multidisciplinar i redactats conjuntament amb els Serveis d’Urgències, Cirurgia Digestiva i Medicina Intensiva) dels processos assistencials més freqüents, garantint la màxima eficiència i seguretat. En aquest sentit, està en tràmits d’acreditació la Unitat específica per al maneig de la Malaltia Inflamatòria Intestinal.

Pel que respecta a la patologia oncològica, diferents membres del Servei participen activament en els respectius Comités Oncològics de càncer colorrectal, tracte digestiu superior (esòfag-gastro-duodenal) i hepato-bilio-pancreàtic.

L’activitat assistencial del Servei de Digestiu durant l’any 2019 es pot resumir amb les següents xifres:

 • 707  altes hospitalàries
 • 219  interconsultes intrahospitalàries
 • 6.817  endoscòpies (gastroscòpies i colonoscòpies)
 • 397  ecoendoscòpies altes i baixes
 • 296 colangiopancreatografies endoscòpiques retrògrades
 • 97 càpsules endoscòpiques
 • 1.078  elastografies hepàtiques
 • 1.124  sessions d’Hospital de Dia
 • 14.623 visites a la consulta externa

Docència

Docència Universitària

El Servei d'Aparell Digestiu col·labora activament en el programa docent de pregrau i postgrau de la facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

En l'actualitat sis dels seus membres són Professors Associats del Departament de Medicina i Cirurgia impartint classes teòriques de l'assignatura de Malalties de l'Aparell Digestiu en el 4t curs de la llicenciatura i actuant com a tutors del “treball de fi de grau” de diversos
estudiants de 6è curs.

El Servei, íntegrament, col·labora impartint docència pràctica als estudiants de 4t i 6è curs, en planta d'hospitalització, consultes externes i gabinet d'endoscòpies.

Tres membres del Servei són posseïdors del grau de Doctor, i un d’ells està acreditat com a director de tesis doctorals.

Docència especialitzada

El Servei de Digestiu està acreditat pel Ministeri de Sanitat i Consum per le formació de Metges Especialistes en Aparell Digestiu (MIR-Metges Interns Residents) des de l’Octubre de 2009. Des de llavors fins  a l’actualitat s’han incorporat nou residents per a la formació especialitzada. El número de places acreditades és d’una 1 per any, però actualment està tramitant-se l’acreditació per a la formació d’un segon resident per any.

També es reben, durant els corresponents períodes de rotacions, residents de les especialitats de Medicina Interna, Cirurgia General i Digestiva, Al·lergologia Medicina de Família i Farmàcia Hospitalària.

Altres activitats docents

La Secció d’Aparell Digestiu realitza diverses sessions clíniques lligades al seu programa docent. La majoria de les sessions estan obertes a la resta de serveis de l’hospital i a especialistes d‘hospitals del nostre voltant que hi assisteixen habitualment.

També participa activament en el programa de sessions d’altres serveis, així com en el Curs Anual d’Urgències que s’imparteix a les noves promocions de residents.

Des de l’any 2012, la Secció de Digestiu organitza anualment un Curs de Formació en Digestiu oficialment acreditat amb 20 hores lectives, dirigit als metges d’Assistència Primària.

També col·labora en activitats docents amb altres hospitals, societats científiques i altres entitats de Catalunya i la resta de l’estat.


Recerca

La activitat de recerca del Servei es dur a terme de forma integrada dintre del Grup de Recerca Biomèdica del Hospital Joan XXIII que pertany al IISPV. L’any 2019 es va constituir específicament el Grup de Recerca en Gastroenterologia i Hepatologia. Les àrees de particular interès se centren en: hepatitis C i B, malaltia hepàtica associada a síndrome metabòlica, malaltia inflamatòria intestinal i terapèutica ecoendoscòpica.

A més, els diferents membres del Servei participen en diferents assaigs clínics i estudi epidemiològics, propis o multicèntrics, promoguts per societats científiques o altres hospitals.

El resum de l’activitat de recerca desenvolupada als últims cinc anys és la següent:

 • 81 comunicacions a congressos nacionals i internacionals.
 • 24 articles publicats en revistes indexades nacionals i internacionals
 • 1 Beca FIS
 • 1 Beca concedida per Societat Científica
 • 1 Beca ECCO-Grant
 • 1 Beca Talent-Salut
 • 20 assaigs clínics actius, propis o multicèntrics
 • 2 Tesis doctorals en elaboració

Enllaços recomanats

Asociación Española de Gastroenterología:
www.aegastro.es

Sociedad Española de Patología Digestiva:
www.sepd.es

Societat Catalana de Digestiu:
www.academia.cat/societats/digest

Associació Americana de Gastroenterologia:
www.gastro.org

Societat Europea de Gastroenterologia:
www.uegf.org

GETECCU:
www.geteccu.org

Sociedad Española de Endoscopia Digestiva:
www.aeed.org

Societat Europea de Endoscòpia Digestiva:
www.asge.com

Associación Española para el Estudio del Hígado:
www.aeeh.org/

Associació Americana de Hepatologia:
http://www.aasld.org/Pages/Default.aspx

Institut Investigacio Pere Virgili