SERVEI DE MEDICINA INTENSIVA

El Servei de Medicina Intensiva està ubicat en la 1a Planta de l’Hospital i disposa de 30 llits dotats amb equipament d’alta complexitat, capacitats per donar assistència especialitzada a pacients amb patologia aguda greu. El Servei dóna assistència a més de 1000 pacients  l’any, dels quals prop d’un 20% procedeixen d’altres centres.

Es tracta d’una Unitat de Cures Intensives (UCI) polivalent, en la qual es dóna assistència a la patologia mèdica i quirúrgica complexa, a més de la patologia traumàtica greu. És l'UCI de referència de la província de Tarragona per a pacients politraumatizats greus i neurocrítics, incloent els neuroquirúrgics i els pacients amb accident vascular cerebral que necessiten tractament fibrinolític.

Paral·lelament a l’activitat assistencial es desenvolupa una intensa activitat docent i d’investigació.

El Servei està acreditat per a la formació de residents de l’especialitat de Medicina Intensiva i acull residents d’altres especialitats que realitzen la seva rotació en l'UCI. Els membres del Servei participen en les activitats docents de la Universitat Rovira i Virgili, donant classes de Medicina Intensiva i seminaris pràctics i acollint estudiants de Medicina i d'Infermeria durant els seus períodes de pràctiques. També s’organitzen cursos de post-grau i reunions científiques que tenen una excel·lent acollida.

L’activitat investigadora té un paper molt rellevant, destacant la investigació clínica, especialment en infeccions greus. El grup d’investigació està compost per un equip multidisciplinari en què participen metges, infermeres, biòlegs, microbiòlegs i epidemiòlegs i realitza estudis propis i en col·laboració amb altres centres, tant nacionals com internacionals. A més, en participar en assaigs clínics internacionals, ofereix la possibilitat a determinats pacients de rebre noves teràpies, especialment dirigides al control de la infecció i la inflamació greu. Els resultats d’aquesta activitat investigadora han consolidat al grup en el panorama científic nacional i internacional, i està avalat per nombroses publicacions d’alt nivell d’impacte.


Equip

Cap de Servei
María A. Bodí Saera

Supervisora Infermeria

 

Facultatius Especialistes: Federico Esteban Reboll, Cristina Ferri, Mari Carmen Gilavert Cuevas, Mònica Magret, Ángel Pobo Peris, Alejandro Rodríguez Oviedo, Sara Rosich Andreu, Gonzalo Sirgo Rodriguez, Christian Villavicencio Luján.

Investigador/a: Mireia Llauradó, Sandra Trefler

Tutors Docents: M.G. Gilavert, Mònica Magret, Alejandro Rodríguez Oviedo.

 

Àmbits assistencials

Tractaments i proves diagnòstiques: Maneig avançat de la vía aèrea, incloent traqueostomia percutània, Ventilació mecànica, invasiva i no invasiva, Monitorització pulmonar i respiratoria avançada, Broncoscòpia diagnòstica i terapèutica, Depuració extrarrenal, incloent diferents tècniques de hemodiàlisis i hemofiltració contínua, Plasmafèresis, Nutrició enteral i parenteral, Cateterització arterial, venosa perifèrica, venosa central, i d’arteria pulmonar, Monitorització hemodinàmica invasiva i semi-invasiva, Estudi de la microcirculació, Punció lumbar.
Toracocentesis i drenatge toràcic por toracostomia, Neuromonitorització, incloent pressió intracranial (PIC), Pressió tisular d’oxigen (PtiO2), Dòppler transcraneal i saturació jugular, Fibrinolisis d’accident vascular cerebral isquèmic, Reanimació cardiopulmonar i cerebral avançada, Hipotermia terapèutica, Cardioversió elèctrica. Desfibrilació, Implantació de marcapassos intracavitari, Ecocardiografia, transtoràcica i transesofàgica, Pericardiocentesis i drenatge pericàrdic, CMO (oxigenació extracorpòria), Tècniques de reclutament alveolar. Decúbit Pron.

Guía d'informació als familiars

 


Docència

Docència de pregrau

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina; Dra. María A. Bodí: Professora Associada de Medicina; Dr. Alejandro Rodríguez: Professor Associat; Dr. Alberto Sandiumenge: Professor Associat. Els membres del Servei formen part del Grup de Sepsis acreditat per la Universitat Rovira i Virgili. El Servei participa en la formació de pregrau d’Infermeria, impartint les pràctiques corresponents en la UCI.

 

 

Docència de postgrau

El Servei està acreditat per a la formació de residents de l’especialitat de Medicina Intensiva, i acull residents d’altres especialitats que realitzen la seva rotació en l'UCI. Els membres del servei participen en les activitats docents de la Universitat Rovira i Virgili, donant classes de Medicina Intensiva i seminaris pràctics; i acollint estudiants de Medicina i d'Infermeria durant els seus períodes de pràctiques.

El servei està acreditat per la Comissió Nacional d’Especialistes Mèdics per la formació d’especialistes en Medicina Intensiva (programa de formació MIR).

Número de places MIR acreditades a l'any: 3.


Recerca

Els objectius del Grup estan emmarcats dins del "Pla de Recerca i Innovació" . Fonamentalment la missió del Grup és impulsar la investigació traslacional de qualitat sobre diferents aspectes de les infeccions greus.

Els objectius operatius són :
1 . - Recerca:

 • Millorar el diagnòstic i el tractament de la sèpsia greu i el xoc sèptic.
 • Desenvolupament i anàlisi d'estudis multicèntrics sobre infecció respiratòria comunitària bacteriana i viral.
 • Estudis d'expressió gènica i d'estrès oxidatiu en la pneumònia greu viral i bacteriana.
 • Avaluació no invasiva de les alteracions microcasculars en la sèpsia i la seva relació amb el pronòstic.
 • Valoració de diferents objectius de la reanimació del pacient en xoc.
 • Seguretat del pacient crític.

2 . - Indicadors de referència:

 • Publicació de manuscrits originals amb un Factor d'Impacte superior a 20 punts per any.
 • Presentació d'una Tesi doctoral cada 2 anys.
 • Formació de nous investigadors amb la intenció d'incrementar i potenciar al Grup , amb especial interès en la incorporació de residents.
 • Incorporar investigadors júniors que desenvolupin la investigació com a activitat principal.
 • Incorporar estudiants avançats de Medicina mitjançant beques de projecte per al coneixement i la incersión en l'activitat de recerca clínica i bàsica.
 • Augmentar la col·laboració local (Província de Tarragona ) , Nacional i internacional per fer recerca multicèntrica , amb especial interès a Llatinoamèrica.

Línies d'investigació:

El Grup pretén donar continuïtat a la investigació consolidada desenvolupada en els darrers anys sobre la base d'estudis dels aspectes clínics , epidemiològics i de tractament de la infecció respiratòria greu amb l'objectiu de realitzar una investigació translacional .
D'altra banda pretén consolidar 4 noves línies d'investigació. La primera sobre alteracions macro i microcirculatorias en la sèpsia (que ha rebut finançament de l'ISCIII - PI10/01538 ) a través de la utilització de tecnologia no invasiva (NIRS - OPS) , la segona sobre estrès oxidatiu en la infecció respiratòria bacteriana i viral , la tercera sobre seguretat del pacient crític (que ha rebut finançament de l'ISCIII - PI11 / 02311 ) i la quarta sobre programes de donació d'òrgans .

*Específicament les 5 línies de recerca són:

1 . - Sèpsia : Epidemiologia general i molecular
2 . - Sèpsia : Diagnòstic, prevenció i tractament
3 . - Inflamació , hipòxia i alteracions macro i microcirculatorias
4 . - Seguretat del pacient crític
5 . - Donació i Trasplantament. Recerca en xarxa: Nom Estructura: Centros de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias , Acrònim: CIBERES

 

Institut Investigacio Pere Virgili