Els cirurgians toràcics de l’HJ23 fan, per primera vegada a Espanya, la reconstrucció de segona carina bronquial

La intervenció s’ha realitzat a una noia de 24 anys, afectada per una petita tumoració però que condicionava l’extirpació de tot el pulmó esquerre.

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (servei estès amb l’Hospital Universitari de Bellvitge) ha realitzat amb èxit una cirurgia d’alta complexitat pulmonar assistida per robot. En concret, per primera vegada a Espanya, la reconstrucció de primera carina bronquial esquerra assistida pel robot Da Vinci. Recordem que es tracta del primer servei  de cirurgia toràcica de la sanitat pública que va iniciar un programa de cirurgia robòtica pulmonar i que, en poc temps, està aconseguint resultats molt beneficiosos per a la població intervinguda: menys temps d’ingrés i menys dolor per aconseguir l’objectiu final, que es millorar el tractament del càncer de pulmó.

En concret,  aquesta darrera intervenció s’ha realitzat a una noia de 24 anys, afectada per una tumoració però que condicionava l’exèresi (extirpació) de tot el pulmó esquerre. L’equip de tres cirurgians format per Pau Rodríguez, Gabriela Rosado i Anna Ureña, ha ressecat el tumor situat al bronqui principal esquerra (el principal conducte de la via aèria del pulmó esquerra), i han reconstruït el pulmó a través d’incisions infracèntimètriques a la paret toràcica. La intervenció es va realitzar amb total èxit, i la pacient ha pogut ser donada d’alta tres dies després de la cirurgia amb la seva capacitat pulmonar conservada.

Aquest Sistema Da Vinci és un equip de cirurgia robòtica que va ser dissenyat per abordar cirurgies complexes de manera mínimament invasiva. Es compon d’una consola ergonòmica, des d’on opera el cirurgià a la mateixa sala, una torre de visió i un carro quirúrgic amb tres o quatre braços robòtics interactius. L’aparell permet superar limitacions pròpies de la cirurgia oberta i endoscòpica potenciant termes de visió, precisió i control de les habilitats del cirurgià.