L’Hospital Universitari Joan XXIII crea la Unitat de Dolor Agut (UDA)

Els seus objectius són la prevenció, avaluació i tractament de pacients hospitalitzats amb dolor agut, de moderada-elevada intensitat i de difícil control.

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha creat una Unitat de Dolor Agut (UDA), especialitzada en la prevenció, avaluació i tractament de pacients hospitalitzats amb dolor agut, de moderada-elevada intensitat i de difícil control.

Malgrat els múltiples avanços terapèutics que han sorgit durant els últims anys, el dolor continua tenint una alta prevalença en els pacients hospitalitzats, amb especial severitat en pacients post-operats. Entre un 30 i un 75% dels pacients sotmesos a una intervenció quirúrgica experimenten Dolor Agut Postoperatori (DAPO) de moderada a elevada intensitat.

El tractament del DAPO és un gran repte per als hospitals i el seu control eficaç s’ha convertit en una part essencial de les cures postoperatòries aportant múltiples beneficis: confort i satisfacció al pacient, menor morbimortalitat postoperatòria (infeccions, problemes en la cicatrització, sobre-infeccions respiratòries, trombosis, etc.), una recuperació funcional precoç i menor risc a desenvolupar dolor crònic.

Disposar d’una unitat d’aquest tipus aporta el nivell de qualitat assistencial recomanada i requerida per diferents societats científiques i entitats acreditadores de centres hospitalaris.

Una unitat multidisciplinar

A l’Hospital Universitari Joan XXIII s’ha creat un Comitè de Dolor amb una estructura multidisciplinària basada en el treball en equip de múltiples serveis hospitalaris. Compta amb la col·laboració i actuació sinèrgica del Servei d’Anestèsia, Reanimació i Unitat del Dolor Crònic, infermera d’Anestèsia-Unitat del Dolor, infermera referent sistemes d’informació, Servei de Farmàcia, representants de Serveis Quirúrgics, així com representació de la Direcció Mèdica i d’Infermeria.

La UDA compta amb un equip de professionals amb coneixements i habilitats altament especialitzats, per tractar de manera eficaç, segura i de qualitat els pacients amb DAPO. Aquest fet suposa un repte de síntesi i integració, capacitat i flexibilitat organitzativa, així com de comunicació i col·laboració entre especialistes, metges i infermeres.

Per aquest motiu s’ha creat aquesta Unitat funcional, liderada pel Servei d’Anestèsia i supervisada per la Cap de Servei, Dra. Judit Saludes, i que compta amb la coordinació assistencial de la Dra. Rocío Periñán i la infermera Belina Casafont. També hi participen activament tots els membres de l’equip, residents i infermeres del Servei d’Anestèsia, Reanimació i Unitat del Dolor.

Per a optimitzar el maneig terapèutic dels pacients post-operats, la UDA aporta estratègies d’analgèsia multimodal (combinació de tractaments analgèsics farmacològics) amb tècniques mínimament invasives d’anestèsia (bloqueig loco-regional), basades en una atenció especialitzada, personal i continuada.

Objectius de la UDA

La UDA de l’Hospital Joan XXIII es crea en el que és un centre de referència dels principals serveis quirúrgics i que assumeix el major volum i complexitat quirúrgica de la província. Encara que inicialment la UDA dona suport a un nombre limitat d’especialitats quirúrgiques, l’objectiu és atendre, de manera progressiva i transversal, qualsevol pacient que realitzi una consulta.

Els objectius específics de la UDA són:

  • Dissenyar i establir protocols analgèsics, circuits, mapes de processos, fulles de registre, bases de dades d’eficàcia analgèsica, incidències, indicadors.
  • Implantar l’avaluació i registre d’intensitat del dolor (EVA- 5a constant) per part d’infermeria (Gacela).
  • Assistència clínica de suport i supervisió de control DAPO. Pacients post-operats amb previsió de dolor moderat a intens, portadors de bombes d’analgèsia, catèters epidurals, perineurals o incisionals, o pacients amb dolor crònic de difícil control. Eina d’ajuda gestió: mapa del dolor.
  • TIC: base de dades de pacients UDA, base de dades d’incidències. Mapa de dolor. Fusió d’eines informàtiques: SAP, Gasela, Silicon, Centricity, mapa de dolor.
  • Formació continuada: residents anestèsia i altres residents interessats. Infermeres. Assessorament mèdic facultatius.
  • Qualitat assistencial: Avaluació sistemàtica de l’estructura, el procés i resultats, informes a responsables, control i millora contínua.

La creació de la UDA aporta valor als pacients, eficàcia i seguretat als tractaments i qualitat assistencial a l’Hospital Joan XXIII. A més, el missatge comunicatiu “Hospital sense dolor” pretén facilitar la conscienciació i la col·laboració de tots els professionals sanitaris en reconèixer la necessitat de la detecció i l’alleujament dels pacients amb dolor. El projecte cerca la seva implicació, així com la de pacients, familiars i acompanyants, buscant sempre la màxima excel·lència.