l’ICS Camp de Tarragona s’adhereix al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Professionals de tots els àmbits de l’ICS Camp de Tarragona manifesten el seu rebuig a la violència masclista a través de les xarxes.

 Desenes de professionals s’han solidaritzat posant-se la mascareta “Desemmascarem la violència masclista”, creada per la Comissió d’Igualtat de l’CS, una Comissió que va constituir l’Institut Català de la Salut fa deu anys, amb la finalitat de promocionar i vetllar per l’aplicació de la igualtat efectiva, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en la prestació dels serveis professionals a l’ICS.

A l’ICS Camp de Tarragona, Sonia Mulero és la referent d’Igualtat des de fa una dècada donant suport als professionals de l’Institut Català de la Salut que es puguin trobar en situació de violència masclista i/o intrafamiliar. Al llarg de la seva trajectòria, a l’ICS Camp de Tarragona, Sonia Mulero ha hagut de participar en la resolució de diferents casos, posant els mitjans necessaris per pal·liar cada situació, garantint sempre el tractament absolutament reservat de la informació rebuda, la investigació practicada i la solució aplicada.

L’agent d’igualtat és una professional que compta amb una formació específica i experta en tots aquells aspectes relacionats amb qüestions de gènere, una de les seves tasques principals és vetllar per l’elaboració i el seguiment del Pla d’Igualtat de l’ICS. És la persona que davant d’una situació discriminatòria o de violència per raó de gènere analitza, avalua i intervé per la resolució del conflicte.

Procediment de la Comissió

Quan hi ha una sospita o una denúncia d’un/una professional, la Direcció de Persones del territori o corporativa contacta amb l’agent d’igualtat de l’ICS. Aquest agent i la treballadora social del Grup d’Igualtat de l’ICS entrevisten la persona afectada per orientar-la i acompanyar-la en els tràmits necessaris (legals, psicològics i de serveis socials).

Durant la intervenció es realitza tot un acompanyament i assessorament, segons les necessitats identificades, per concretar les alternatives a seguir. Si és necessari es derivarà la persona a altres serveis per abordar la seva problemàtica. Aquest acompanyament es manté durant tot el temps que sigui necessari. El Grup d’Igualtat de l’ICS proposarà a la Direcció de Persones l’adopció d’aquelles accions que consideri oportunes per facilitar la relació laboral del professional amb l’ICS. Entre aquestes podem destacar:

 

 

  1. Reducció o reordenació del temps de treball.
  2. Possibilitat de mobilitat geogràfica.
  3. Excedència amb dret a percebre durant els primers mesos les retribucions íntegres, per exemple, de les prestacions per fills a càrrec.
  4. Totes les absències parcials o totals del lloc de treball tindran la consideració de justificades.
  5. Suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball.
  6. Extinció del contracte, si vol marxar a un altre lloc.
  7. Les absències i les faltes de puntualitat motivades per la situació de violència tindran la consideració de justificades.

Més enllà de l’abordatge de la violència masclista la Comissió d’Igualtat desenvolupa altres funcions com informar i valorar el diagnòstic de situació de l’ICS en matèria d’igualtat de tracte i oportunitats; participar en l’elaboració de mesures del projecte de pla d’igualtat, fer el seguiment de la implementació d’aquest pla d’igualtat, i intervenir en la resolució de conflictes relacionats amb la interpretació d’aspectes dels pactes i acords en matèria d’igualtat.