ELS NOSTRES SERVEIS

Aquesta és la cartera de serveis de l'Atenció Primària del territori de l'ICS Camp de Tarragona.

Atenció a la població adulta

 • Diagnòstic i atenció als principals problemes de salut aguts i crònics.
 • Activitats de prevenció (vacunació, detecció precoç de malalties, etc.) i promoció d'hàbits saludables.
 • Atenció personalitzada i de confiança.
 • Informació i consells de tipus sanitari i assistencial.
 • Servei d'atenció a domicili. Programes d'atenció domiciliària per a les persones que pel seu estat de salut no es poden traslladar fins al CAP o consultori local.
 • Atenció urgent o continuada, o informació sobre el centre amb atenció continuada més proper al domicili.
 • Atenció a la salut sexual i reproductiva.
 • Atenció comunitària
 • Atenció domiciliaria
 • Atenció a la cronicitat
 • Atenció pal.liativa al malalt terminal

Atenció a la infància i adolescència

 • Programa nen sà.
 • Programa salut i escola,
 • Programa salut bucodental
 • Salut Mental infantil/juvenil.
 • Suport al programa de salut escolar

Promoció de la salut - Atenció comunitària

Treball Social

El treball social sanitari està constituït per totes les activitats individuals, familiars i comunitàries, que en l'àmbit de la seva feina realitza el treballador social, degudament format en la vessant sanitària. L’objectiu de la nostra tasca és millorar l’entorn social desfavorable que interfereix negativament en un problema de salut, agreujant-lo. Des del treball social sanitari es treballa per ajudar al pacient i a la seva familia a realitzar un procés d’apaptació a la nova situació després d’una malaltia.

Inclou també les activitats preventives destinades a la promoció de la salut posant les eines necessàries perquè l’entorn sociofamiliar no incideixi negativament en el problema de salut plantejat.

Atenció urgent

L'atenció continuada és l'atenció sanitària urgent que es dóna fora de l'horari assistencial del vostre Centre d'Atenció Primària (CAP). Funciona en horari nocturn, caps de setmana i festius. Cada CAP té un punt d'atenció continuada de referència al qual us podeu dirigir. Podeu trobar la informació d'atenció continuada a la pàgina web del vostre CAP, (Reus, Salou i Torreforta)

Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR)

L’ASSIR és una estructura de suport a l’Atenció Primària i està ubicada entre l’Atenció Primària i l’Especialitzada, amb l’objectiu de promoure, impulsar i coordinar les activitats d’atenció integral a la dona en la seva salut sexual i reproductiva.

Els seus professionals especialitzats duen a terme les activitats, tant assistencials com d’educació sanitària, en les diferents ABS rurals i urbanes, i disposen de dues unitats centrals a les ciutats de Tarragona i de Reus.

Aquesta Unitat dóna servei a tots els centres d'Atenció Primària del territori del Camp de Tarragona.

 

ASSIR REUS

ASSIR TARRAGONA

 

Unitat de salut bucodental

La Unitat de Salut Bucodental dóna els serveis odontològics a tota la població, tant adulta com infantil, de totes les Àrees Bàsiques de l’ICS.

És d’adscripció territorial i correspon a cada Gerència Territorial.
Aquesta Unitat dóna servei a tots els centres d'Atenció Primària del territori del Camp de Tarragona.


Laboratori Clínic ICS Camp de Tarragona - Terres de l'Ebre