COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

President de la Comissió – Cap d’estudis: Dra. Cruz Mª Fuentes Bellido

Vicepresident de la Comissió – Vocal per la Comunitat Autònoma: Dr. Enric Rovira

Vocals en representació dels tutors dels programes en formació: Dr. Juan Josep Cabré, Dra. Cinta De Diego, Dr. Josep Ferré, Dr. Xavier Floresvi, Dra. Maite García Vidal, Dra. Conxin Rambla, Dra. Nuria Sarrà., Sra Susanna Dalmau

Vocals en representació dels especialistes en formació: R-1 pendent  , R-2 Pilar Vaque/Cherin Nehme  , R-3 Gloria Carcelero/Gisela Sos , R4- Ana Sanz/Fernando Nacher i EIR Maria Poveda

Vocal en representació dels hospitals docents: Dr. Albert Moreno/Dra. Nuria Alba (Hospital Joan XXIII), Dra. Enrique Martí (Hospital Sta Tecla), Dr. Alfons Lorenzo  (Pius Hospital de Valls).

Vocal Coordinador de la Unitat de recerca/técnic en salut: Dra .Eva Satue

Vocal en representació de la Direcció d’Atenció Primària: Dra Laura Palacios Llamazares

President de la Subcomissió de docència d’infermeria: Sra. Cristina Illarramendi

Secretaria de la Comissió: Sra. Maite Roch Anguera

Funcions

 • Aprovar, a proposta dels tutors corresponents, una guia o itinerari formatiu de cadascun dels professionals que es formin en el seu àmbit.
 • Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formin al seu centre o unitat tingui el pla individual de formació corresponent, i verificar-ne l’adequació a la guia formativa o itinerari.
 • Aprovar el protocol de supervisió dels residents, al qual es refereix la legislació vigent.
 • Facilitar la coordinació docent adequada entre nivells assistencials.
 • Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.
 • Aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa.
 • Participar en l’acreditació i acreditació de tutors en els termes que estableixi cada comunitat autònoma.
 • Informar, almenys anualment, els òrgans de direcció corresponents sobre la capacitat docent del centre o unitat.
 • Remetre al Registre Nacional d’Especialistes en Formació, a través del seu president, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les seves revisions i els períodes de recuperació que corresponguin, si escau, en els termes establerts en la legislació vigent.
 • Procurar que als dispositius de la unitat docent es donin les condicions necessàries per impartir una formació adequada als residents, i també per dur a terme l’avaluació formativa de les seves activitats.
 • Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o unitat docent, i supervisar-ne el compliment.
 • Proposar als òrgans competents en la matèria la realització d’auditories docents.
 • Comunicar per escrit als residents el lloc on se situarà el tauler oficial d’anuncis de la Comissió, en el qual s’inseriran els seus avisos i resolucions.
 • Totes les funcions que els assignin les comunitats autònomes, o que els atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada.