RECERCA EN L'ATENCIÓ PRIMÀRIA

La Recerca en l’Atenció Primària del Camp de Tarragona consisteix en promoure, desenvolupar i difondre, a través de la publicació en revistes nacionals i internacionals, la investigació i la formació en l'àmbit de la salut i l’alimentació.

La Recerca de l’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona ha dut a terme la creació d’una estructura estable de suport a la investigació i l’especialització de la recerca en diferents línies d’estudi.

Els nostres projectes d’investigació són finançats per convocatòries públiques i es troben repartits entre els diferents centres d’Atenció Primària.

Actualment l’activitat investigadora abasta catorze estudis, cadascun dels quals està desenvolupat en diverses Àrees Bàsiques.

Es treballa amb el suport de:

 

Projectes de Recerca

 • Anàlisi del cost/efectivitat d'un programa de prevenció de la diebetis tipus 2 en l'Atenció Primària a Catalunya.
 • Eficàcia comparativa de dues intervencions del metge de família per l'abandonament del consum crònic de benzodiazepines.
 • Efectivitat de la vacuna antipneumocòccica 23-valent per prevenir pneumònia i esdeveniments vasculars aguts en la població major de 60 anys.
 • Estudi de validació de les escales de severitat Curb-65 i CRB-65 en la població anciana amb pneumònia adquirida a la comunitat.
 • Intervenció educativa nutricional dirigida a cuidadors de pacients dependents.
 • Efecte d'una intervenció tipus dieta mediterrània sobre el metabolisme ossi.
 • Estudi PREDIMED (Prevenció Primària Cardiovascular amb Dieta Mediterrània).
 • Estudi "Intervenció educativa nutricional a cuidadors de pacients dependents".
 • Efectivitat d'un programa comunitari integrat a l'escola per reduir la incidència del tabaquisme entre els escolars d'ESO.
 • Avaluació d'un programa optimitzat per a l'abordatge de la depressió en Atenció Primària: assaig controlat aleatoritzat per conglomerats.
 • Efectivitat del consell per deixar de fumar combinat amb la discussió detallada dels resultats de l'espirometria per part del metge d'Atenció Primària sobre l'hàbit tabàquic en adults fumadors.
 • "Del desconeixement a la participació": grup de dones com a Agents de Salut de la seva comunitat.
 • Paper casual de l'ansietat, depressió, qualitat de vida i esdeveniments sobre Síndrome Metabòlica.
 • Efectivitat del tractament antiinflamatori versus antibioteràpia i placebo en pacients amb bronquitis aguda no complicada amb expectoració purulenta.
 • 8  Projectes aprovats del Pla Estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020.