AVIS LEGAL

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD),Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de dades personals o per a qualsevol altra qüestió relacionada amb el mateix, les persones interessades es poden posar en contacte amb nosaltres via formulari de contacte

L'Administració permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tothom i sense limitació temporal ni restricció, d'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l'article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d'última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Modalitats de reutilització de la informació

D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l'obtenció d'una llicència de reconeixement de Creative Commons, per raó de la tutela dels altres drets o béns jurídics, o en la sol·licitud prèvia de l'interessat.

La Lley 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que en el seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer obres derivades, per a tothom i sense limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal fer seguir les següents condicions:

  • a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • b) Citar sempre la font de la informació.
  • c) Cal esmentar la data de l'última actualització de la informació .

S'ha de citar sempre l'autor o titular dels drets: Generalitat de Catalunya. Departament de [nom departament]. [Organisme autònom, empresa pública].

En aquet enllaç trobareu les adreces dels departaments de la Generalitat i dels seus organismes dependents.

Altres modalitats de reutilizació

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del web gencat

La Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i dels destinataris de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los. En cas que en algun formulari que reculli dades de caràcter personal no s'explicitin aquests drets o la manera d'exercir-los, pot comunicar-ho a:

La Direcció General d'Atenció Ciutadanasituada a la Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona. Aquest òrgan notificarà la incidència a la unitat responsable de la pàgina en qüestió perquè el corregeixi i doni resposta a la seva petició.

Sin embargo, si desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre alguna de sus datos personales (incluidas imágenes o grabaciones de voz), que pudieran aparecer en alguna página informativa de los portales de la Generalitat de Cataluña, que no sea un formulario, puede dirigirse al departamento u organismo de la Generalitat de Cataluña que sea responsable de la página. En este enlace encontraréis las direcciones de los departamentos de la Generalitat y de sus organismos dependientes.

Por otra parte, las galletas (cookies) se utilizan únicamente con fines estadísticos, ya que proporcionan información relevante a los responsables del portal para mejorar el servicio a la ciudadanía.

Como utilitar los datos: términos de uso y licencias

Con el concepto reutilización de la información generada por el sector público nos referimos al uso que pueden hacer personas, empresas y organizaciones para crear nuevos productos y/o servicios para otros públicos o destinatarios. Consulte  los términos de uso y licencies.