DRETS ARCO

Dret d’accés

El dret d’accés consisteix en què tot ciutadà té dret a sol·licitar i obtenir informació sobre:

  • Quines dades seves estan sent objecte de tractament.
  • L’origen de les seves dades, és a dir, d’on s’han obtingut les seves dades.
  • Els usos i finalitats a que es destinen les seves dades.
  • Les cessions a tercers que s’han realitzat o que es preveuen realitzar amb les seves dades.

 

Dret de rectificació

Tota persona física té dret a rectificar i corregir els errors o incorreccions que presenten les seves dades personals.

En el cas de l’HC3 (Història Clínica compartida), per instrumentar aquest dret cal fer la rectificació sol·licitada tant a l’HC3, com a la història clínica del centre. Atès que a l’HC3 no es genera nova informació sinó que aquesta es nodreix dels historials clínics dels centres, l’exercici d’aquest dret es podrà sol·licitar per diverses vies, però només es podrà resoldre en el centre on s’han originat les dades i on disposa de les dades a rectificar.

 

Dret de cancel·lació

El dret de cancel·lació consisteix en què tota persona té dret a demanar la cancel·lació o supressió de les seves dades. En tot cas, la cancel·lació efectiva de les dades estarà sempre subjecta als terminis legals de conservació de la història clínica.

 

Dret d’oposició

El dret d’oposició consisteix en què tota persona té dret a oposar-se a un determinat tractament de les seves dades personals quan existeixin motius fonamentats i legítims relatius a una concreta situació personal.

 

Trobareu més informació a seu.gencat.cat