El Dia Mundial de la Higiene de les Mans, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des de l’any 2009, forma part de  la campanya “Salveu vides: renteu-vos les mans”, emmarcada en el programa de la pròpia OMS: “Una atenció neta és una atenció més segura”. L’objectiu és conscienciar i implicar els professionals dels centres sanitaris, els pacients i les seves famílies, amb la necessitat de realitzar la higiene de mans, de manera adequada i en els moments oportuns, per reduir les infeccions associades a l’assistència sanitària i a la propagació de la resistència als antibiòtics.

Els equips d’atenció primària de l’ICS Camp de Tarragona mantenen el seu compromís amb aquest objectiu mundial, adherint-se a les campanyes anuals de l’OMS promovent la cultura de seguretat del pacient. El compromís i la col·laboració de tots els professionals són imprescindibles per continuar amb el repte de disminuir les infeccions relacionades amb l’atenció sanitària que afecten, cada any, a milers de persones i evitar la propagació de la resistència als antibiòtics.

Per això, a l’ICS Camp de Tarragona, es posen taules informatives als vestíbuls del centres sanitaris amb informació sobre el tema.  La Comissió de Qualitat i Seguretat del Pacient de la Direcció d’Atenció Primària del Camp de Tarragona també s’ha sumat a la campanya amb l’eslògan “És a les vostres mans prevenir la septicèmia en l’atenció sanitària.

L’ASSIR de Reus va realitzar una intervenció breu amb el grup de post part, on les mares acudeixen amb els nadons, per intentar conscienciar de la importància d’una bona pràctica per protegir als nadons i evitar possibles infeccions.

Aquest vídeo recull tota l’activitat, relacionada amb la higiene de mans, desenvolupada pels Equips d’Atenció Primària amb les seves comunitats.

 

 

Campaña para la ‘Higiene de manos 2018’

El Día Mundial de la Higiene de las Manos, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2009, forma parte de la campaña “Salvad vidas: lávese las manos”, enmarcada en el programa de la propia OMS: “una atención limpia es una atención más segura”. El objetivo es concienciar e implicar a los profesionales de los centros sanitarios, los pacientes y sus familias, con la necesidad de realizar la higiene de manos, de manera adecuada y en los momentos oportunos, para reducir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria ya la propagación de la resistencia a los antibióticos.

Los equipos de atención primaria del ICS Camp de Tarragona mantienen su compromiso con este objetivo mundial, adhiriéndose a las campañas anuales de la OMS promoviendo la cultura de seguridad del paciente. El compromiso y la colaboración de todos los profesionales son imprescindibles para continuar con el reto de disminuir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria que afectan, cada año, a miles de personas y evitar así la propagación de la resistencia a los antibióticos.

Por ello, en el ICS Camp de Tarragona, se ponen mesas informativas en los vestíbulos de los centros sanitarios con información sobre el tema. La Comisión de Calidad y Seguridad del Paciente de la Dirección de Atención Primaria del Camp de Tarragona también se ha sumado a la campaña con el eslogan “Está en sus manos prevenir la septicemia en la atención sanitaria.

El ASSIR de Reus realizó una intervención con el grupo de post parto, donde las madres acuden con los bebés, para intentar concienciar de la importancia de una buena práctica para proteger a los bebés y evitar posibles infecciones.

Este vídeo recoge toda la actividad, relacionada con la higiene de manos, desarrollada por los Equipos de Atención Primaria con sus comunidades.