CODI ÈTIC

 

Actualment l’Institut Català de la Salut a Tarragona disposa d’un Codi Ètic. L’objectiu d’aquest codi ètic és que serveixi com a guia de l’actuació col·lectiva i individual respecte als drets dels usuaris i dels professionals.

Representa el compromís ètic de la institució i dels seus professionals amb els nostres pacients i amb la societat a la que prestem servei. La institució compta amb dos òrgans consultius per a temes de bioètica. El Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) i el Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC), que periòdicament i continuadament avaluen les situacions i els elements que tenen que veure amb les seves respectives competències i responen davant dels estaments directius.

La institució i els Comitès mantenen una relació continuada de col·laboració amb el Comitè de Bioètica de Catalunya, participant de les seves activitats i iniciatives.