Gestió del coneixement

Gestió del coneixement

L’Àrea de Gestió del Coneixement és una unitat d’àmbit territorial i, per tant, única per a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i l’Atenció Primària del Camp de Tarragona. L’objectiu general de l’Àrea és gestionar la generació de coneixements de tots els professionals i incentivar-ne la difusió i repercussió a la feina diària.Per tant, les tasques bàsiques de gestió de coneixement són:

  • Mantenir i millorar la qualitat de l’atenció integral sanitària a les persones a través de la formació continuada.
  • Impulsar una recerca útil i de qualitat que repercuteixi en una millor atenció sanitària, alhora que incentivar la producció científica dels professionals.
  • Fer de la docència una eina de millora dels futurs professionals així com dels docents i tot el seu entorn.
  • Apropar la informació biomèdica més recent a tots els professionals de l’àmbit impulsant la biblioteca digital.

Formació continuada

Les persones són l’element bàsic del sistema sanitari i el seu nivell de formació és una de les millors garanties d’una prestació sanitària d’alt nivell. És per això que la formació continuada és un dels eixos bàsics de la gestió de personal i el seu desenvolupament està coordinat amb altres conceptes de recursos humans com ara les necessitats derivades de la descripció dels llocs de treball.

Als centres de l’ICS del Camp de Tarragona, la Comissió de Formació Continuada és l’encarregada d’organitzar i gestionar les activitats de formació continuada: d’una banda, la que es fa als centres propis de l’ICS al Camp de Tarragona (formació interna) i, d’altra banda, la que es du a terme fora d’aquests (formació externa). Un dels objectius prioritaris d’aquesta comissió és rendibilitzar al màxim l’esforç humà i econòmic que implica el desplegament d’activitats formatives tant de formació interna (incloses en el Pla Formatiu Territorial Anual) com de formació externa (cursos, congressos, jornades i estades fora del territori).