RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

Gestió sostenible

L’ICS Camp de Tarragona, d’acord amb el seu posicionament actual com a empresa pública proveïdora del sector salut, treballa amb un model de gestió que integra les expectatives dels seus grups d’interès i de la societat en el seu conjunt amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social en les seves actuacions.
Els eixos que constitueixen aquest model són:

  • Promoure una atenció sanitària integrada i participativa, amb la definició del paper dels agents implicats (pacients, professionals i proveïdors) i la seva responsabilitat en el funcionament de l'organització.
  • Afavorir la millora continua dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania des de tots els nivells de l’organització, la gestió per processos i l’orientació a resultats.
  • Vetllar per la competència, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament professional del nostre equip humà.

mes informació

Política d'atenció a la ciutadania

Els drets i deures de la ciutadania usuària del sistema sanitari tenen el seu fonament en l’article 43 de la Constitució, que reconeix el dret a la protecció de la salut i encomana als poders públics organitzar i tutelar la salut pública, a través de mesures preventives i de les prestacions i els serveis necessaris. La ciutadania ens demana un servei de qualitat que respongui realment i puntualment a les seves necessitats i que li sigui satisfactori. Hem de treballar per a la millora contínua liderant una cultura amb l’organització al servei de les persones.
Entre els valors ètics que han de guiar les actuacions de l’ICS destaquen el posicionament del ciutadà com a eix central del sistema sanitari, i a més el compromís amb la sostenibilitat econòmica i social, la simplificació organitzativa, el diàleg, la participació, la transparència i l'atenció integral a les persones.

més informació

 Qualitat i seguretat dels pacients

L’ICS és una institució que promou una cultura de qualitat, avaluació i millora continua, i treballa per assegurar el conjunt de serveis diagnòstics i terapèutics més adequats per aconseguir una atenció sanitària òptima i assolir el millor resultat amb el mínim de risc i la màxima satisfacció del malalt en el procés. En aquest context es desenvolupa el pla de qualitat assistencial i seguretat clínica, que es va dissenyar a partir del consens de professionals experts amb la voluntat d’oferir eines per integrar la qualitat i la seguretat clínica en la pràctica diària de totes les persones que treballen a l’organització. El seguiment i avaluació el duen a terme les comissions de qualitat i seguretat d’hospitals i d’atenció primària.

D'altra banda, es potencia un sistema de gestió de la qualitat que integra els requisits establerts per l’acreditació de centres d’atenció hospitalària i els equips d'atenció primària a Catalunya i la implantació dels estàndards internacionals definits per ISO. En definitiva, orientem els nostres esforços cap a un model d’excel·lència que promogui la millora de l'atenció, la seguretat assistencial, la continuïtat de cures i la racionalització dels recursos, sense oblidar la satisfacció de les necessitats i expectatives de la ciutadania i dels nostres professionals.

 més informació

Igualtat

D’acord amb la normativa vigent, l’ICS Camp de Tarragona s’ha implicat en l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a la nostra societat i en el seu concret marc laboral.
Per aquest motiu, el 2010 es va constituir la Comissió d’Igualtat de l’ICS, amb la finalitat de promoure i vetllar per l’aplicació de la igualtat efectiva, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació entre els treballadors i les treballadores que integren la nostra organització. L’any següent es va implantar el primer pla d’igualtat, que recull els objectius específics i les activitats previstes a les àrees d’estratègia i organització interna, representativitat de les dones i els homes, accés, selecció, promoció i desenvolupament, condicions laborals, conciliació de la vida laboral i familiar, prevenció de riscos i assetjament sexual i per raó de sexe i ús no sexista de la comunicació.
La nostra referent d’igualtat al territori és la Sra. Sònia Mulero.

més informació

Gestió ambiental

Dins del marc de responsabilitat social corporativa, l’Institut Català de la Salut desenvolupa, certifica i manté un sistema de gestió ambiental per a l’atenció primària, amb els objectius d’assolir i demostrar un comportament ambientalment efectiu, i d’assegurar una correcta gestió i minimitzar l’impacte ambiental que poden tenir les seves activitats.

Des de l’any 2008, ja són 55 els centres, distribuïts en 7 gerències territorials, on s’ha establert el sistema de gestió ambiental. El seu disseny està concebut per ser implantat, d’una forma progressiva però homogènia, en tots els centres d’atenció primària de l’ICS, per tal de garantir que les seves activitats siguin cada vegada més respectuoses amb el medi ambient.

més informació

 Bon Govern i Transparència.

L'ICS Camp de Tarragona també es compromet en assolir un equilibri i una sostenibilitat econòmica, així com el bon govern de la institució.

més informació

Voluntariat

L’Hospital disposa d’un equip de voluntariat, Tàrraco Salut, que realitza tasques d’acompanyament als pacients hospitalitzats que ho necessitin. Podem demanar aquest ajut al personal d’infermeria de les Unitats d’Hospitalització o a la treballadora social del centre. Més informació TàrracoSalut.