COMISSIÓ DE DOCÈNCIA

Composició

President de la Comissió - Cap d'estudis
Dr. Cristóbal Áñez

Vice-president de la Comissió

Vocal per la Comunitat Autònoma
Dr. Juan José Vendrell Ortega

Vocals en representació dels tutors dels programes en formació

Dr. Miguel López Dupla
Dr. Francesc Feliu Villaró
Dra. Esther Sanz Girgas
Dra. Mar Albujar
Dr. Juan Carlos Flores Martin
Dra. Ma José Miranda Lucas

Vocals en representació dels especialistes en formació

R-1 Diego Prendes Fernández, Anestesiologia i Reanimació
R-2 Mireia Mengual , Pediatria i Àrees Específiques
R-3 Alejandro Rodríguez Tapia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
R-4 Diana Garnica Velandia,  Al·lergologia
R-5 Jessica Ángela Binetti. Medicina Interna

Coordinadora d’Urgències
Dra. Carme Boqué

Presidenta de la Subcomissió d’Infermeria
Sra. Francesca Durán

Coordinador Medicina Familiar i Comunitària
Dra. Cruzma Fuentes

Coordinador de la Unitat Docent  URV-HJ23
Dr. Alberto Martínez Vea

Coordinador  de la Recerca de l’ HJ23
Dr. Juan José Vendrell Ortega

Secretari de la Comissió
Sr. Pedro Martín Suero


Funcions

• Aprovar, a proposta dels tutors corresponents, una guia o itinerari formatiu de cadascuna de les especialitats que es formin en el seu àmbit.
• Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formin al seu centre o unitat tingui el pla individual de formació corresponent, i verificar-ne l’adequació a la guia formativa o itinerari.
• Aprovar el protocol de supervisió dels residents, al qual es refereix la legislació vigent.
• Facilitar la coordinació docent adequada entre nivells assistencials.
• Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.
• Aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa.
• Participar en l’acreditació i acreditació de tutors en els termes que estableixi cada comunitat autònoma.
• Informar, almenys anualment, els òrgans de direcció corresponents sobre la capacitat docent del centre o unitat.
• Remetre al Registre Nacional d'Especialistes en Formació, a través del seu president, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les seves revisions i els períodes de recuperació que corresponguin,   si escau, en els termes establerts en la legislació vigent.
• Procurar que als dispositius del centre o unitat es donin les condicions necessàries per impartir una formació adequada als residents, i també per dur a terme l’avaluació formativa de les seves activitats.
• Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o unitat docent, i supervisar-ne el compliment.
• Proposar als òrgans competents en la matèria la realització d’auditories docents.
• Comunicar per escrit als residents el lloc on se situarà el tauler oficial d’anuncis de la Comissió, en el qual s’inseriran els seus avisos i resolucions.
• Totes les funcions que els assignin les comunitats autònomes, o que els atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada.

CONTACTE:

Pedro Martín Suero
Secretari de la Formació Sanitària Especialitzada
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.
Edifici B, 4a planta

mir.hj23.ics@gencat.cat
977 29 58 00  Extensió 1474