NEFROLOGIA

El Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII és el centre de referència per a l’atenció nefrològica de les Regions Sanitàries del Camp de Tarragona I Terres de l’Ebre. El servei està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties renals I les seves complicacions.

Missió: oferir serveis sanitaris mèdics de qualitat excel·lent que responguin a les necessitats i demandes de la població, adaptant-nos a les circumstàncies canviants de l’entorn. A més dels objectius assistencials, el servei de Nefrologia té com objectiu aconseguir treballar també amb la major qualitat possible tant des del punt de vista docent com investigador.

El Servei de Nefrologia està acreditat per a la docència I té formació de Metges Residents (MIR) 1 plaça/any.


Equip

Cap de Servei
Mercè Borràs

Tutor docent
Carmen García Ruiz

Supervisora Infermeria
Francisca Rius Rius

Consultor Docent

Dr. Albert Martinez Vea

Metges adjunts: Dra. Mercedes Arruche Herrero, Dra. Aniurys Calvo Espinola, Dra. Lorena Castillo Eraso, Dr. Ramón Font Font, Dra. Júlia Garro Martínez, Dr. Lluís Marcas Vila, Dr. Orlando Martins Domingos, Dra. Paula Mejía Navas, Dra. Mercè Prats Valencia, Dra. Verònica Ruiz Garcia.

Metges residents

 

Equip infermeria

 

Supervisora

Sra. Francisca Rius

Equip infermeria especialitzada: hemodiàlisi, diàlisi peritoneal, hospitalització, consulta externa I ERCA.

 

 

 

Àmbits assistencials

Consulta Externa: consulta general I monogràfiques:

 • Transplantament renal
 • Hipertensió Arterial
 • Unitat d’Enfermetat Renal Crònica Avançada (ERCA) consulta metge I infermeria. En procés d’acreditació.

Unitat d’hospitalització: atenció malalts ingressats I consultoria intrahospitalària

Consultoria interhospitalària: Hospital Sant Joan de Reus, Hospital Pius de Valls, Hospital del Vendrell, Hospital Santa Tecla I Hospital Verge de la Cinta.

Unitat d’Hemodiàlisi:

 • Hemodiàlisi malalts crònics
 • Hemodiàlisi malalts aguts
 • Hemodiàlisi domiciliària (inici proper)

Unitat de Diàlisi Peritoneal:

 • Diàlisi Peritoneal Contínua Ambulatòria (DPCA)
 • Diàlisi Peritoneal Automàtica (DPA)

Unitat de diagnòstic per ecografia

 • Ecografia renal
 • Ecografia carotídea
 • Ecografia de Fístula arterio-venosa interna (FAVI)

Unitat de intervencionisme nefrològic

 • Col·locació I retirada de catèters temporals I permanents (tunelitzats) per hemodiàlisi
 • Biòpsia renal sota control ecogràfic.

Serveis

Realització de biòpsies renals, Col·locació de catèters peritoneals, Col·locació de catèters venosos centrals temporals i permanents, Registre continu de tensió arterial


Docència

Docència de pregrau

Tots els membres del servei participen en la docència pre-grau als estudiants de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili. S’imparteixen classes teòriques i pràctiques als estudiants de segon cicle de la Llicenciatura de Medicina, tant en sala d’hospitalització, com a la sala d‘hemodiàlisi.

Catedràtic del Departament de Medicina I Cirurgia: Dr. Albert Martínez Vea

Professors associats del Departament de Medicina i Cirurgia:  Mercè Borràs Sans, Ramón Font Font, Lluís Marcas, Mercè Prats Valencia, Verònica Ruiz Garcia.

Docència de postgrau

El Servei de nefrologia està acreditat pel Ministeri de Sanitat i Consum per la formació de Metges Especialistes en Nefrologia (4 MIR- metges interns residents) i participa en la docència de MIR d’altres especialitats com Medicina Interna, Cardiologia, Endocrinologia I Nutrició. Tant del Hospital Joan XXIII com d’altres hospitals: Sant Joan de Reus, Santa Tecla I Verge de la Cinta de Tortosa.

Places MIR  1 MIR acreditat a l'any.

Tutora de residents: Dra. Mercè Prats Valencia.