URGÈNCIES

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) reconeix que una urgència és l’aparició casual, en qualsevol lloc o activitat, d’un problema d’origen divers i gravetat variable que generi consciència de la necessitat immediata d’atenció per part del subjecte que ho pateix o de la seva família.

D’altra banda, una emergència és aquella situació urgent que posa en perill immediat la vida d’un pacient o la funció d’un òrgan. El percentatge d’emergències reals que es veuen al Servei està per sota del 15%.

La Missió assistencial del Servei és atendre aquestes urgències i emergències en un temps adequat i amb els recursos humans i tècnics que disposem i seguint els protocols vigents.

L’atenció és permanent les 24 hores del dia 365 dies l’any.

Urgències té una superfície d’uns 1.800 metres quadrats (Comprova el metres), situats en la façana posterior de l’hospital, repartits en varies zones:

- Area d’Admissions a l’entrada d’urgències amb mostrador administratiu, sala d’espera i 2 consultes de triatge,  per on tots els pacients passaran, després de donar les seves dades administratives a la secretaria, per ser classificats segons el nivell d’urgència, i se’ls assignarà una zona de visita. A banda, hi ha un accés específic per a les ambulàncies

-Una àrea (Porta B) de visita de pacients adults,  que consta de 8 consultes, una sala de guixos i una zona de butaques per a tractaments curts, que serveixen per atendre pacients amb patologia mèdica, quirúrgica o traumàtica de baixa complexitat.

-Una àrea per atendre pacients adults (Porta A) dividida en:

  • Area per atendre pacients de major complexitat que consta 21 boxes individuals.
  • Area de crítics que consta de dos boxes dobles equipats per atendre situacions d’emergència
  • Dos boxes de pacients aïllats
  • Zona d’observació amb 10 espais individuals

Tota l’àrea té monitorització centralitzada en els controls d’infermeria

-Una àrea de pediatria que consta de 6 boxes d’atenció, box de crítics i box de procediments  i 6 llits d’observació, tots ells individuals i correctament equipats per les seves funcions

-Una àrea per atendre urgències de ginecologia i obstetrícia, situada a la primera planta.


Equip

Cap de Servei
M. Carme Boqué Oliva

Supervisora Infermeria
Silvia Uruen Pueyo

Facultatius Especialistes: Nuria Alba Molina, Carlos Aspas Lartiga, Marta Berned Sabater, Rosalia Bote Obrador, Ana Condon Abanto, Mireia Cramp, Anna Falcó Callau, Immaculada Fonoll Tassier, Jesús Galvez Mora, Ruth Gaya Tur, Alexis Guzman, Mònica March Domingo, Mª Luisa Mateo Gallego, Albert Moreno Destruels, Gilmar Pugnet, Jessica Ramos, Doina Soltoianu, Beatriz Villar.

Àmbits assistencials

Urgències generals, pediatria i traumatologia (Planta baixa); Urgències de ginecologia (Primera planta)

Serveis

Urgències medicoquirúrgiques d’adults

Estan ateses pels facultatius propis permanentment de guàrdia per assistir de forma immediata qualsevol patologia que es presenti. També compta amb el recolzament dels facultatius de les especialitats distribuïts per les plantes d’hospitalització o de guàrdia localitzada que acudeixen a l’hospital segons se’ls requereixi.

Les especialitats assistencials que donen suport a urgències, presents a l’hospital són: Cirurgia general, Cardiologia, Medicina Intensiva, Anestèsia i Hematologia, Medicina Interna i Cirurgia vascular

Les especialitats localitzades que acudeixen segons requeriments: Neurologia, Nefrologia, Cirurgia maxil.lofacial, Neurocirurgia, Otorinolaringologia, Oftalmologia, Urologia, Digestiu.

Les especialitats centrals que també donen suport permanent a urgències: Radiologia i Anàlisis clínics

Urgències de pediatria per nens fins 14 anys

El Servei d’Urgències de pediatria està destinat a nens de fins a 14 anys inclosos.

Compta amb dos pediatres de guàrdia per atendre la patologia pediàtrica urgent i ingressada, així com un Cirurgià pediàtric localitzat per la patologia quirúrgica.

Urgències de traumatologia

El Servei d’urgències compta amb traumatòleg de guàrdia per atendre la patologia de la seva àrea.

Urgències toco-ginecològiques

El Servei d’urgències toco-ginecològiques disposa de dues sales d’exploració, amb dos ginecòlegs de guàrdia permanent per atendre la patologia de la seva especialitat.


Docència

Docència de pregrau

El Servei acull estudiants de pregrau tant de Medicina com infermeria que fan pràctiques en el seu últim any de carrera.

Docència de postgrau

El Servei d’urgències està molt implicat en la docència, sobretot en la de post-grau ja que tots els especialistes en formació de l’hospital fan guàrdies en el Servei durant gran part de la seva residència. El Servei compta amb tres instructors de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) que participen activament en la formació en RCP tant intra com extrahospitalària. El Servei té un calendari de sessions anuals estructurat com a Curs d’Urgències Multidisciplinari al que assisteixen facultatius i residents del Centre.


Recerca

El Servei d’urgències col·labora de forma activa en diferents estudis multicèntrics mitjançant la participació dels facultatius en els grups de treball de les societats científiques d’urgències com son SoCMUE, SEMES i grups de treball de la Societat Catalana i Española de Pediatria

Informació al Ciutadà

  • Funcionament del servei d’urgències: Després de donar les dades administratives a l’entrada es farà un triatge, que vol dir que una infermera, valorarà el nivell d’urgència de cada pacient a fi d’establir l’ordre i el lloc on ha de ser visitat.

L’objectiu d’aquesta classificació és que els pacients potencialment més greus siguin visitats abans i no hagin d’esperar.

Els nivells de triatge són 5, el 1 correspon a la gravetat extrema i el 5 a la patologia banal.

Institut Investigacio Pere Virgili