SERVEIS D'INFERMERIA

Des de la Direcció D'Infermeria us donem la benvinguda a aquest espai de comunicació i us presentem el nostre model i organització.

Les infermeres i infermers de l’Hospital Joan XXIII presten cures humanístiques d'alta qualitat cientificotècnica, basades en estàndards consensuats i en les millors evidències disponibles, per tal de contribuir al procés de recuperació de la salut i l'autonomia i garantir la seguretat de les persones ateses que requereixen cures infermeres per problemes de salut aguts, crònics aguditzats, urgents o crítics, en qualsevol etapa de la vida, entenent que cada persona és un individu únic.

Els nostres professionals fan ús d’eines com la formació continuada i la recerca per generar nous coneixements, desenvolupar-se professionalment i assolir els seus objectius.

Els àmbits d'actuació dels infermers/as  de l'hospital inclouen:

 • La cura integral de la persona i el seu entorn
 • La valoració, el diagnòstic infermer i l'abordatge de problemes de salut reals i de risc
 • L'ajuda en el compliment del tractament
 • La garantia de seguretat i continuïtat de cures
 • L'ajuda en el procés d'adaptació i l'afrontament a la malaltia o les seves complicacions

EL NOSTRE MODEL I ORGANITZACIÓ

Missió

La MISSIÓ de la direcció d’Infermeria és proporcionar cures de manera integral i excel·lent, per elevar el nivell de salut de la població i satisfer les necessitats i expectatives.

Visió

La nostra VISIÓ com a infermers/es és ser agents de canvi claus per millorar l’atenció de la salut a l’Hj23, amb un model humanista, innovador en permanent creixement professional i aconseguir satisfacció en tots els grups d’interès.

Valors

Treballem per el pacient. Centrant els nostres serveis en les necessitats i les expectatives
Competència. Mantenint el nivell de coneixements, habilitats i actituts aspirant constantment a millorar en el dia a dia
Respecte mutu. Personal i professional mantenint un alt nivell de tolerància en la relació interpersonal
Equitat. Entenem que totes les persones son iguals
Aposta per la innovació. Implica una actitud proactiva davant el canvi per la millora
Treball en equip. Mantenint un esperit de col·laboració i solidaritat entre les persones i processos de l’hospital, per potenciar les sinèrgies i la força de l’equip humà
Qualitat i Seguretat. Buscant la excel·lència en totes les actuacions
Orientació en el resultat. Aconseguir que el nostre treball s’orienti a obtenir millores en els resultats obtinguts per els diferents grups d’interès

Serveis d'infermeria

Els serveis d'infermeria a l'hospital Joan XIII s’orienten a la individualització de la prestació de cures a la situació de cada persona, a la seva edat i les seves característiques i circumstàncies, inclouen:

 • La valoració, la vigilància i el monitoratge dels paràmetres i manifestacions de l’evolució de la malaltia i també dels trets individuals de normalitat.
 • La detecció precoç de signes i símptomes de complicacions, la seva identificació i resolució, tant de manera autònoma com en col·laboració amb els metges o d’altres professionals, segons cada cas.
 • L’actuació ràpida, coordinada i eficient en situacions d’urgència.
 • L’administració de medicaments i hemoderivats.
 • L’educació sanitària i l’educació terapèutica per tal de capacitar les persones malaltes i els seus cuidadors en el maneig de la malaltia, els símptomes i el tractaments.
 • La comunicació terapèutica i el suport emocional per facilitar l’adaptació a la situació de salut, fomentar la sensació de seguretat, afavorir la participació del pacient en la presa de decisions, reduir les incerteses i pors, i prevenir complicacions psicoemocionals.
 • L’execució de les cures de ferides, lesions, derivacions, dispositius terapèutics (catèters, sondes, drenatges, traccions o d’altres), que són necessaris en el procés assistencial.
 • El control del dolor i d’altres símptomes de malestar o sofriment i la promoció del repòs equilibrat amb l’activitat física més convenient en cada cas.
 • La preparació, atenció conjunta amb el metge i les cures posteriors a les proves diagnòstiques i terapèutiques, les intervencions quirúrgiques i els procediments intervencionistes.
 • L’ajuda en la recuperació de l’autonomia en activitats bàsiques de la vida diària.