Drets i deures
del ciutadà

Carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i l’atenció sanitària.
Carta aprovada pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. 28/08/2015

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació, promou, difòn i vetlla per al compliment dels drets dels ciutadans, usuaris/clients dels sistema sanitari i per la equitat dels serveis. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va elaborar al 2015 la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i l’atenció sanitària.

Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per poder avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la seva participació per la millora de la qualitat de l’atenció sanitària. Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis unitaris sanitaris, amb independència del seu nivell i la seva titularitat. Els prop de cent drets i deures que recull la carta de drets i deures s’estructuren en deu gran àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de l’enfermetat; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària; documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació, i participació.

La Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació, promou, difòn i vetlla per al compliment dels drets dels ciutadans, usuaris/clients dels sistema sanitari i per la equitat dels serveis. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va elaborar al 2015 la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació a la salut i l’atenció sanitària.

Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per poder avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la seva participació per la millora de la qualitat de l’atenció sanitària. Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis unitaris sanitaris, amb independència del seu nivell i la seva titularitat. Els prop de cent drets i deures que recull la carta de drets i deures s’estructuren en deu gran àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de l’enfermetat; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària; documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació, i participació.