Formació continuada

Les persones són l’element bàsic del sistema sanitari i el seu nivell de formació és una de les millors garanties d’una prestació sanitària d’alt nivell. És per això la formació continuada dels professionals que treballen als centres sanitaris és un dels eixos bàsics de la gestió de personal i del seu desenvolupament competencial, personal i professional.

La Gerència Territorial Camp de Tarragona de l’ICS potencia la formació per competències, la formació a mida i els equips de treball multidisciplinaris. Tot això, capitalitzant el potencial de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Als centres sanitaris de l’ICS del Camp de Tarragona, la Unitat de Formació Continuada és l’encarregada d’organitzar i gestionar les activitats de formació continuada adreçades als nostres professionals: d’una banda, les que es fan als centres sanitaris de la pròpia Gerència Territorial (formació interna) i, d’altra banda, la que es du a terme fora d’aquests (formació externa).

La Unitat de Formació disposa d’una xarxa amb responsables i tècnics de formació que, dins les línies estratègiques de la Gerència Territorial, duen a terme la detecció, anàlisi i priorització de les necessitats formatives dels professionals i organitzen les activitats adreçades a donar-hi resposta. El seu objectiu és rendibilitzar al màxim l’esforç humà i econòmic que implica el desplegament d’activitats formatives, tant de formació interna (incloses en el Pla Formatiu Anual), com de formació externa (estades, cursos, congressos i jornades).

Nivells i línies formatives

Les activitats de formació continuada s’estructuren en quatre nivells:

 • Formació d’acollida: formació necessària per a l’adaptació al nou lloc de treball.
 • Formació bàsica: formació orientada a l’adquisició de coneixements i habilitats i actituds, basada en l’interès dels professionals i l’organització en temes relacionats amb el seu àmbit de servei.
 • Formació d’actualització i aprofundiment: la formació necessària per a la millora continua en la prestació del servei, tasques i activitats específiques de cadascun dels llocs professionals.
 • Formació estratègica: la formació necessària per desenvolupar nous projectes, nous serveis o la implantació de formació proposada per altres òrgans de la institució.

Tanmateix, aquestes activitats s’estructuren en diverses línies estratègiques de formació continuada prioritzades a la Gerència Territorial:

 • Qualitat (excel·lència) i seguretat pacients (circuits, processos i procediments).
 • Sistemes d’informació i competència digital.
 • Ètica, confidencialitat i aspectes jurídics de prestació serveis.
 • Formació d’acreditació (seguretat i salut laboral, autoprotecció, suport vital, codis d’actuació d’emergències, etc.).
 • Actualització del coneixement, habilitats i tècnica professional.
 • Desenvolupament personal i d’equip.
 • Desenvolupament directiu i lideratge professional.
 • Docència interna i educació en salut.
 • Metodologia recerca i innovació.
 • Formació transversal (accessibilitat, cronicitat, ús racional del fàrmacs, etc.).
 • Altres formacions.

Campus virtual

Amb el propòsit de potenciar els processos d’aprenentatge dels professionals en entorns virtuals l’ICS del Camp de Tarragona disposa d’un Campus Virutal que permet realitzar activitats formatives en aquest entorn, amb els dissenys pedagògics i els mitjans didàctics més adequats.

A més de les activitats pròpies de formació continuada, el campus també està disponible per les unitats docents de formació especialitzada de residents en ciències de la salut del Camp de Tarragona.

En aquesta plataforma, els alumnes pot accedir als cursos en format virtual previstos al pla de formació. De forma progressiva, també disposarà de més recursos i enllaços d’interès relacionats amb l’aprenentatge virtual.