Recerca

La Recerca en l’Atenció Primària del Camp de Tarragona consisteix en promoure, desenvolupar i difondre, a través de la publicació en revistes nacionals i internacionals, la investigació i la formació en l’àmbit de la salut i l’alimentació. La Recerca de l’Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona ha dut a terme la creació d’una estructura estable de suport a la investigació i l’especialització de la recerca en diferents línies d’estudi.

Els nostres projectes d’investigació són finançats per convocatòries públiques i es troben repartits entre els diferents centres d’Atenció Primària. Actualment l’activitat investigadora abasta catorze estudis, cadascun dels quals està desenvolupat en diverses Àrees Bàsiques. Es treballa amb el suport de IDIAPJGol.

Projectes de Recerca

 • Anàlisi del cost/efectivitat d’un programa de prevenció de la diebetis tipus 2 en l’Atenció Primària a Catalunya.
 • Eficàcia comparativa de dues intervencions del metge de família per l’abandonament del consum crònic de benzodiazepines.
 • Efectivitat de la vacuna antipneumocòccica 23-valent per prevenir pneumònia i esdeveniments vasculars aguts en la població major de 60 anys.
 • Estudi de validació de les escales de severitat Curb-65 i CRB-65 en la població anciana amb pneumònia adquirida a la comunitat.
 • Intervenció educativa nutricional dirigida a cuidadors de pacients dependents.
 • Efecte d’una intervenció tipus dieta mediterrània sobre el metabolisme ossi.
 • Estudi PREDIMED (Prevenció Primària Cardiovascular amb Dieta Mediterrània).
 • Estudi “Intervenció educativa nutricional a cuidadors de pacients dependents”.
 • Efectivitat d’un programa comunitari integrat a l’escola per reduir la incidència del tabaquisme entre els escolars d’ESO.
 • Avaluació d’un programa optimitzat per a l’abordatge de la depressió en Atenció Primària: assaig controlat aleatoritzat per conglomerats.
 • Efectivitat del consell per deixar de fumar combinat amb la discussió detallada dels resultats de l’espirometria per part del metge d’Atenció Primària sobre l’hàbit tabàquic en adults fumadors.
 • “Del desconeixement a la participació”: grup de dones com a Agents de Salut de la seva comunitat.
 • Paper casual de l’ansietat, depressió, qualitat de vida i esdeveniments sobre Síndrome Metabòlica.
 • Efectivitat del tractament antiinflamatori versus antibioteràpia i placebo en pacients amb bronquitis aguda no complicada amb expectoració purulenta.
 • 8 Projectes aprovats del Pla Estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020.