Segona opinió
mèdica

El Decret 125/2007 de 5 de juny, garanteix a les persones que tenen dret a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut, l’exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica sobre el seu procés patològic, en determinats supòsits.

Una segona opinió és l’informe d’un metge o metgessa emès, a petició de la persona malalta o de les persones que puguin actuar en el seu nom i té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d’especial gravetat. Per fer la petició us heu d’adreçar a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania, a la planta baixa de l’edifici B de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.