Informació proves
preoperatòries

Recordatori de dates de les proves preoperatories
(Podeu trobar aquesta informació a La Meva Salut. Espai personal de salut digital)

  Sobre el pacient

  Peticionari

  Nom i cognoms del peticionari*

  DNI / PASS / NIE del peticionari*

  Parentiu*

  Correu electrònic del peticionari*

  Documents a aportar

  - Si vostè és el propi pacient, heu d'adjuntar fotocòpia o el vostre DNI escanejat.
  - Si no sou el pacient i actueu en la seva representació, és obligatori que adjunteu el full d'autorització, juntament amb la fotocòpia del vostre DNI i la del pacient al qual representeu.

  Petició