Pàgina inicial/Àrea pacient/Tràmits on-line/Informació proves preoperatòries

Informació proves
preoperatòries

  Sobre el pacient

  Peticionari

  Nom i cognoms del peticionari*

  DNI / PASS / NIE del peticionari*

  Parentiu*

  Correu electrònic del peticionari*

  Documents a aportar

  - Si vostè és el propi pacient, ha d'adjuntar fotocòpia o escaner del seu DNI.
  - Si no és el pacient i actua en la seva representació, és obligatori que adjunti la fulla d'autorització, juntament amb la fotocòpia del seu DNI i la del pacient al qual vostè representa.

  Peticiò