El conseller, Manel Balcells, presenta el Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients 2023-2027 (PQiSP).

Una jornada ha reunit, a Salou, professionals sanitaris, gerents i directius de les organitzacions, administracions i centres de salut.

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha presidit avui a Salou la presentació del Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients 2023-2027 (PQiSP) del Departament de Salut, una iniciativa integral dissenyada per promoure l’excel·lència en l’atenció, garantir la seguretat dels pacients i enfortir laconfiança enelsistemade salut. La presentació s’ha fet en el marc d’una jornada adreçada a tot el personal professional sanitari, de gerència i de direcció de les organitzacions, les administracions i els centres de salut.

El conseller Balcells ha destacat la importància del Pla: “En cada acció que fa un professional amb el pacient, la seguretat hi està implicada, tan en la sanitat pública com en la privada”. El document neix “amb l’esperit de la transformació del sistema”, ja que “necessitem eines que transformin el sistema, i la innovació també hi és en aquest pla amb la participació de professionals i pacients en els mecanismes per garantir-ne la qualitat assistencial”, ha assegurat.

La directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja Rossell, ha presentat el PQiSP, que té com a propòsit principal establir un marc d’acció que abordi els desafiaments i les oportunitats actuals en termes de qualitat i seguretat dels pacients. “La nostra visió –ha dit- és integrar la cultura de la qualitat i seguretat dels pacients en el nostre sistema de salut, i esdevenir un referent nacional i internacional”. Per això, el nou pla s’ha dissenyat a partir d’un diagnòstic estratègic que incorpora la visió de proveïdors, professionals i ciutadania, l’avaluació dels projectes desenvolupats pel Departament de Salut, i l’anàlisi dels plans estratègics nacionals i internacionals. Planteja nous desafiaments que es concreten en 8 línies estratègiques, 57 objectius i 135 accions.

A la inauguració de l’acte també ha intervingut el Dr. Rafael Gràcia, gerent de l’ICS Camp de Tarragona, que ha destacat el lideratge de la Unitat de Qualitat de la Gerència Territorial, liderada per la Dra. Montserrat Gens qui ha presentat l’Aplicació Proactiva de Seguretat dels Pacients (PROSP Cat). A més, la Dra. Laura Canadell, coordinadora del Pla Nacional vers la Resistència als Antibiòtics i del PROA Cat, i cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Joan XXIII, ha exposat el Programa d’Optimització de l’ús dels antibiòtics al públic present al Teatre Auditori de Salou.

                       

Els pilars fonamentals d’aquest Pla estratègic inclouen:

• Foment d’una cultura institucional basada en la millora contínua de la qualitat i la seguretat dels pacients, promovent el desenvolupament de polítiques i normatives que impulsin la gestió dels riscos assistencials en les organitzacions.

• Promoció de la transparència de la informació, la comunicació oberta i l’aprenentatge constant.

• Impuls de l’autorització de centres, l’acreditació i la promoció de models de qualitat i seguretat en tots els entorns assistencials.

• Promoció de les bones pràctiques en el treball diari dels professionals i les organitzacions sanitàries a través de programes i mesures concretes per reduir els riscos assistencials en l’atenció sanitària.

• Incorporació dels avenços en les tecnologies de la informació amb solucions innovadores per millorar la seguretat i la qualitat de l’atenció sanitària.

• Participació activa de pacients, familiars, cuidadors i ciutadania en la seva pròpia cura. Aquesta participació es concreta en l’impuls de l’educació, la presa de decisions compartides i la comunicació efectiva entre pacients i professionals de la salut.

• Participació activa de tots els professionals que treballen en el sistema de salut de Catalunya. La seva participació, el seu treball i el seu compromís amb la millora contínua és fonamental.

Atenció segura i respectuosa

El desenvolupament d’un pla estratègic constitueix una eina fonamental en els sistemes de gestió de qualitat. En aquest sentit, els 194 països que conformen l’Assemblea Mundial de la Salut van aprovar el Pla d’acció mundial per a la seguretat del pacient 2021-2030. Aquest Pla proposa a tots els actors del sistema de salut desplegar set objectius estratègics per reduir la probabilitat de dany associat a l’atenció prestada.

L’objectiu és que cada pacient rebi una atenció segura i respectuosa en tot moment i a qualsevol lloc. Es promouen canvis legislatius i de polítiques sanitàries, així com la participació activa de pacients, cuidadors i famílies en la seva pròpia seguretat. Així mateix, es fomenta el treball multidisciplinari i multisectorial, aprofitant les sinergies i els sistemes d’informació per a la vigilància, millora i innovació de les estratègies de qualitat, amb un enfocament especial en la seguretat dels pacients.

La Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’encarrega de definir, promoure i avaluar la política de qualitat i seguretat dels pacients al nostre territori. Per a això, es compta amb una sèrie d’instruments normatius que faciliten l’assoliment d’aquest objectiu. Aquest marc normatiu requereix l’elaboració periòdica d’un pla estratègic que permeti desplegar i actualitzar la normativa, identificar accions de millora i avaluar els assoliments per continuar avançant en la millora de l’atenció sanitària al territori.

A Catalunya, l’estratègia per abordar la seguretat dels pacients es va concretar amb el Pla estratègic per a l’atenció sanitària segura a Catalunya 2014-2018. El març de 2020, es declara la pandèmia COVID-19 i el sistema de salut de Catalunya es veu afectat, igual que a escala mundial, i provoca canvis profunds en el model assistencial a les organitzacions sanitàries i genera un procés d’aprenentatge en tots els actors del sistema.