El coneixement de l’agressivitat del càncer de pròstata (CaP) permet aplicar el tractament més adequat en cada moment. Per tant, és important explorar assaigs no invasius per a la detecció precoç d’aquest subtipus agressius, quan encara es poden tractar eficaçment.

Fins ara la utilització de l’antigen prostàtic específic (PSA) com a eina de cribratge per al CaP a reduït les taxes de mortalitat i la prevalença de la malaltia en etapes avançades al diagnòstic.  Atès que hi ha debat sobre la idoneïtat del PSA com marcador específic pel diagnòstic i pronòstic del CaP, la disponibilitat de biomarcadors robusts que ajudin al cribratge dels pacients amb risc de CaP agressiu seria de gran utilitat clínica.

El Grup de Recerca en Biomarcadors de Malalties i Mecanismes Moleculars (Grup DIBIOMEC) de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), integrat per investigadors clínics del Servei d’Urologia i d’Anatomia Patològica del Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (HJ23) i liderat per la Dra. Matilde Rodríguez Chacón, prèviament, van establir un panell de biomarcadors no invasius amb un alt valor predictiu negatiu per classificar l’agressivitat del CaP. Aquest panell podia identificar l’agressivitat de CaP amb un 90,9% d’èxit millorant l’estàndard actual, però implicava la mesura de 7 biomarcadors i la utilització de dues mostres biològiques: sèrum i semen.

A la recerca d’un panell de pronòstic millorat es van identificar 2 exo-oncomiRNAs aïllats a vesícules extracel·lulars de semen induïdes per l’acció de la citosina TWEAK en el microentorn tumoral. També s’ha establert que TWEAK  modula,  mitjançant la regulació de la expressió d’aquest  exo-oncomiRNAs, dianes ubicades en gens estretament lligats a la progressió del càncer. En conclusió, l’estudi demostra que la detecció en semen de exo-oncomiRNAs regulats per TWEAK pot ajudar a establir millor l’agressivitat del CaP, obrint noves vies pel seu tractament.

Amb aquest nous biomarcadors, no només es podrà  obtenir informació del tumor de forma no invasiva -que és la principal dificultat actual d’aquests tumors per la seva localització-, sinó que permetrà identificar i caracteritzar millor el seu seguiment per poder tractar-los de manera precisa en funció de les seves característiques.

El treball és la base d’una sol·licitud de patent internacional (PCT.51529) i ha estat  publicat en la revista científica especialitzada open access, Cancers amb un índex d’impacte segons JCR2019 de 6.126 i Q1.

Article de referència:

Ruiz-Plazas X, Altuna-Coy A, Alves-Santiago M, Vila-Barja J, García-Fontgivell JF, Martínez-González S, Segarra-Tomás J, Chacón MR. Liquid Biopsy-Based Exo-oncomiRNAs Can Predict Prostate Cancer Aggressiveness. Cancers. 2021; 13(2):250.

DOI: https://doi.org/10.3390/cancers13020250