MEDICINA INTERNA

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament no quirúrgic de problemes de salut dels adults, tant de pacients ingressats com en règim ambulatori.

Presta una atenció clínica integrada i completa dels pacients amb problemes de salut, fent de guia en la complexa trajectòria pel sistema hospitalari, dirigint i coordinant amb altres especialistes per assolir un diagnòstic i tractaments adients.

La seva dedicació és fonamentalment assistencial, però també dedica una part a l’activitat docent i a la investigació.

El Servei de Medicina Interna té una plantilla de 9 Internistes que es fan càrrec de la sala d’hospitalització, les consultes externes del Servei, dels pacients que es tracten a Hospital de Dia de Medicina Interna i de les interconsultes sol.licitades per altres Serveis.

 


Equip

Cap de Servei
Teresa Auguet Quintilla

Supervisor Infermeria

Carles Olivé

Cap de Servei: Teresa Auguet Quintillà

Facultatiu Especialista: Ajla Alibalic, Andra Ceausu, Miguel López Dupla, José Joaquim Peraire Forner, José Antonio Porras Ledantes, David Riesco, Sergi Veloso Esteban, Consuelo Viladés Laborda

Consultor sènior: Cristóbal Richart Jurado, Francesc Vidal Marsal

Tutor Docent:Miguel López Dupla, José Antonio Porras Ledantes, Cristóbal Richart Jurado

Supervisor/a Infermeria: Carles Olivé

Àmbits assistencials

Hospitalització, Hospital de dia (general, pacient VIH i pacient crònic complex), Consultes Externes, Consulta general de Medicina Interna, Unitat de diagnòstic ràpid, Consultes monogràfiquesMalalties Infeccioses,Malalties sistèmiques autoimmunes, Malaltia tromboembòlica venosa, Hepatopatia grassa no alcohòlica i hepatopaties no filiades, Risc vascular, síndrome de Fatiga crònica , síndrome de Sensibilitat Química múltiple, Gabinets: Capil·laroscòpia i El·lastograma hepàtic.


Serveis

Processos Clínics:

Pacient pluripatològic, Pacient alt risc cardiovascular, Malaltia tromboembòlica venosa, Malalties sistèmiques, Malalties metabòliques, Malalties infeccioses, Sd febril perllongat, Sd febril sense focus,  Sd constitucional, Adenopaties de qualsevol localització, LOE visceral, Anèmia de causa no filiada, Lesions cutànies que puguin estar relacionades amb probable malaltia sistèmica, Díspnea, Síncope,  Embassament pleural, Edemes, Reaccions adverses a fàrmacs.

Tècniques diagnòstiques i terapèutiques:

Anamnesi i exploració sistèmica, Puncions/biòpsies diagnòstiques i terapèutiques, Accés de vies vasculars centrals, Cateterisme vesical, Sondatge nasogàstric, Intubació trotraqueal, Tècniques de reanimació cardiopulmonar,  Fons d’ull, Determinació glucèmia capil·lar, Electrocardiografia, Pulsioximetria, Capil·laroscòpia digital, El·lastografia hepàtica.

________________________________________________________________________________________________________________________

Docència

Docència de pregrau

Els membres del servei de Medicina Interna tenen relació contractual amb la universitat a través de la facultat de medicina. Formen part de l’estructura docent: dos catedràtics de medicina (actualment Consultors docents) i set professors associats. Tots ell tenen responsabilitat docent en l’àrea de medicina, en el segon cicle, a nivell d’alumnes de 4art, 5è i 6è curs. El servei imparteix tant formació teòrica com pràctica. La formació pràctica suposa una important càrrega docent ja que des del curs 2006-2007, es van iniciar pràctiques amb tutors seguint la normativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior, en què els estudiants tenen uns objectius a assolir i una participació molt més activa. La unitat docent acull aproximadament uns 60 alumnes de 4art, 60 de 5è i 32 cada 9 setmanes de 6è. Cada alumne ha de realitzar >180 hores de pràctiques en el servei de Medicina Interna i especialitats mèdiques durant els cursos 4art i 5è. Durant el curs de rotatori (6è curs), l’estudiant ha de realitzar un total de 360 hores de pràctica clínica al nostre servei.

Formació postgrau

Existeixen diferents facetes de la formació postgrau que es realitzen en el nostre servei.

  1. a) Programa MIR:

Des de l’any 1973 el servei de Medicina Interna té l’acreditació per a la formació d’especialistes en Medicina Interna; en concret, cada any s’incorporen 2-3 metges residents al nostre servei. A més, es realitza part de la formació hospitalària de diferents especialitat: Medicina familiar i comunitària (6 mesos, actualment, 12 residents/any), d’Hematologia (6 mesos), d’UCI (6 mesos), d’Al·lèrgia (9 mesos), Cardiologia (5 mesos), Nefrologia (6 mesos), Farmàcia (1 mes), Digestiu (6 mesos) Radiologia (1 mes). Pla docent MIR del servei de Medicina Interna:  Es troba detallat en els diferents documents relacionats a la Comissió de Docència. La formació assistencial del resident es realitza fonamentalment a l’àrea d’hospitalització. No obstant, realitza també altres activitats importants per a la seva formació com ara l’atenció a les visites d’urgències o atenció continuada i de les consultes externes, sempre sota supervisió d’un metge adjunt, de forma progressiva.

Tercer cicle:

  • Docència universitària de postgrau: El Servei de Medicina Interna també participa en programes de postgrau universitaris. Concretament en el Programa de Doctorat en Biomedicina: “Metabolisme, Obesitat, Nutrició, Diabetis i risc cardiovascular” (Departament de Medicina i Cirurgia, URV).
  • Realització de la tesi doctoral: A més, la programació docent del servei intenta garantir la possibilitat de seguir un programa de doctorat, tant als metges residents com als metges adjunts i facilitar la lectura de la seva tesi doctoral.

Recerca

La integració de la investigació en la pràctica clínica aporta una major qualitat dels serveis de salut. En aquest sentit, l’activitat de recerca dels membres del servei és essencialment clínica i traslacional i va molt vinculada a consultes i grups de treball monogràfics assistencials. Les línies de recerca definides actualment són: l’estudi de l’obesitat i les malalties metabòliques associades, les malalties infeccioses i VIH/SIDA, les malalties autoimmunes i la malaltia tromboembòlica venosa. Actualment, l’activitat de recerca del servei es vehiculitza i gestiona essencialment a través de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV, www.iispv.cat). Al web d’aquest institut es poden trobar detalls de l’activitat de recerca dels membres del servei.

Grups de recerca
La vinculació amb la universitat afavoreix l’activitat investigadora i, en aquest sentit, diferents membres del servei formen part del Mapa de Grups de Recerca de la URV, que es concreta en la direcció i participació en el Grup de Recerca de Medicina Aplicada. Els investigadors que treballen en la línia d’obesitat i malalties metabòliques associades són reconeguts, a més, com a Grup Consolidat (Grup d'estudi de malalties metabòliques associades a insulin resistència (GEMMAIR) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Formen part d’aquest grup el Prof. C. Richart com a investigador principal, i la Dra.T. Auguet que és investigadora col·laboradora.
Finalment, com a grup reconegut que forma part d’organitzacions de recerca estables de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII, www.isciii.es), es forma part de la Red Temática Cooperativa de Investigación en Sida (RIS www.isciii.es), l’investigador principal del grup del nostre hospital és el Dr. F. Vidal i són investigadors col·laboradors els Drs. J. Peraire, C. Viladés, M. López-Dupla i S. Veloso. El grup de VIH/SIDA també ha estat reconegut per l’AGAUR.

Institut Investigacio Pere Virgili