MEDICINA INTERNA

El Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona està dedicat a la prevenció, diagnòstic i tractament no quirúrgic de problemes de salut dels pacients adults, tant de pacients ingressats com en règim ambulatori (consultes externes, Hospital de dia, Unitat de diagnòstic ràpid).

Missió: oferir serveis sanitaris mèdics de qualitat excel·lent que responguin a les necessitats i demandes de la població.

El servei de Medicina Interna presta una atenció clínica integrada i completa dels pacients amb problemes de salut, fent de guia en la complexa trajectòria pel sistema hospitalari, dirigint i coordinant amb altres especialistes per assolir un diagnòstic i tractaments adients. El servei té com objectius continuar treballant amb la major qualitat possible tant des del punt de vista assistencial com docent i investigador.

La seva dedicació és fonamentalment assistencial, però també dedica una part a l’activitat docent i a la investigació.

El Servei de Medicina Interna té una plantilla de 12 Internistes que es fan càrrec de la sala d’hospitalització, les consultes externes del Servei, l’Hospital de Dia de Medicina Interna, la Unitat de diagnòstic ràpid, la Unitat d’alta intensitat de cures, l’assistència compartida amb determinats serveis quirúrgics, de les interconsultes sol.licitades per altres Serveis, consultoria amb Serveis penitenciaris.

Curs d’Actualització en Autoimmunitat i Malaltia Tromboembòlica Venosa

El Servei de Medicina Interna i el Servei d’Hematologia de l’Hospital Joan XXIII han organitzat, del 30 de novembre al 14 de desembre té lloc el Curs d’Actualització en Autoimmunitat i Malaltia Tromboembòlica Venosa, dirigit a metges especialistes de diferents especialitats mèdic-quirúrgiques i especialistes en medicina de família.

Les sessions presencials tindran lloc al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer fins el 25 de novembre als documents adjunts que pengem al final de la notícia, en els que també teniu tota la informació i el programa.

Curs Actualització en Autoimmuitat i MTV

 


Equip

Cap de Servei
Teresa Auguet Quintilla

Supervisor Infermeria

Carles Olivé

Facultatiu Especialista: Ajla Alibalic, Andra Ceausu, Miguel López-Dupla, José Joaquim Peraire, José Antonio Porras, Jessica Ramos, David Riesco, Emilia Solé, Sergi Veloso, Consuelo Viladés.

Consultor sènior: Francesc Vidal Marsal

Tutor Docent: Miguel López Dupla, José Antonio Porras Ledantes, Sergi Veloso Esteban.

Àmbits assistencials

Hospitalització, Hospital de dia polivalent, Hospital de dia del pacient crònic complex i Hospital de dia del pacient VIH (inclou consulta PrEP) , Consultes Externes, Consulta general de Medicina Interna, Unitat de diagnòstic ràpid, Consultes monogràfiques:  Malalties Infeccioses, Malalties sistèmiques autoimmunes, Uveïtis conjunta, Malaltia tromboembòlica venosa, Hepatopatia grassa no alcohòlica i hepatopaties no filiades, Risc vascular, Síndrome de Fatiga crònica , Síndrome de Sensibilitat Química múltiple, Malalties minoritàries. Gabinets: Capil·laroscòpia i El·lastograma hepàtic.

Serveis

Processos Clínics:

Pacient pluripatològic, Pacient alt risc cardiovascular, Malaltia tromboembòlica venosa, Malalties sistèmiques, Malalties metabòliques, Malalties infeccioses, Sd febril perllongat, Sd febril sense focus,  Sd constitucional, Adenopaties de qualsevol localització, LOE visceral, Anèmia de causa no filiada, Lesions cutànies que puguin estar relacionades amb probable malaltia sistèmica, Dispnea, Síncope,  Embassament pleural, Edemes, Reaccions adverses a fàrmacs.

Tècniques diagnòstiques i terapèutiques:

Anamnesi i exploració sistèmica, Puncions/biòpsies diagnòstiques i terapèutiques, Accés de vies vasculars centrals, Cateterisme vesical, Sondatge nasogàstric, Intubació orotraqueal, Tècniques de reanimació cardiopulmonar,  Fons d’ull, Determinació glucèmia capil·lar, Electrocardiografia, Pulsioximetria, Capil·laroscòpia digital, El·lastografia hepàtica.

________________________________________________________________________________________________________________________

Docència

Docència de pregrau

Els membres del servei de Medicina Interna tenen relació contractual amb la universitat a través de la facultat de medicina. Formen part de l’estructura docent: un catedràtic de medicina (actualment Consultor docent), un professor titular i 9 professors associats. Tots ell tenen responsabilitat docent en l’àrea de medicina, en el segon cicle, a nivell d’alumnes de 4art, 5è i 6è curs. El servei imparteix tant formació teòrica com pràctica.

Formació postgrau

Existeixen diferents facetes de la formació postgrau que es realitzen en el nostre servei.

  1. a) Programa MIR:

Des de l’any 1973 el servei de Medicina Interna té l’acreditació per a la formació d’especialistes en Medicina Interna; en concret, cada any s’incorporen 2-3 metges residents al nostre servei. A més, es realitza part de la formació hospitalària de diferents especialitat: Medicina familiar i comunitària (6 mesos, actualment, 12 residents/any), d’Hematologia (5 mesos), d’UCI (6 mesos), d’Al·lèrgia (5 mesos), Cardiologia (6 mesos), Nefrologia (6 mesos), Farmàcia (1 mes), Digestiu (5 mesos) Radiologia (1 mes), Endocrí (5 mesos), Dermatologia (6 mesos). La docència MIR que suporta el nostre servei és molt important i de qualitat. El Pla docent MIR del servei de Medicina Interna es troba detallat en els diferents documents relacionats dipositats a la Comissió de Docència.

  1. b) Tercer cicle:

Les activitats del tercer cicle s’organitzen en 2 vessants principals:

- Docència universitària de postgrau: El servei de Medicina Interna participa en programes de postgrau universitaris.

- Realització de la tesis doctorals: A més, la programació docent del servei intenta garantir la possibilitat de seguir un programa de doctorat, tant als metges residents com als metges adjunts i facilitar la lectura de la seva tesi doctoral.

Formació continuada:

El servei de Medicina Interna organitza, co-organitza i/o participa en diferents cursos  anuals de formació continuada a l’hospital que citem a continuació:

  • Curs d’actualització en Medicina Interna en les diferents edicions
  • Curs de prevenció de les infeccions nosocomials
  • Curs d’actualització en infecció VIH
  • Curs actualització en malaltia tromboembòlica venosa
  • Curs actualització en malalties autoimmunes
  • Curs d’urgències

Recerca

La integració de la investigació en la pràctica clínica aporta una major qualitat dels serveis de salut. En aquest sentit, l’activitat de recerca dels membres del servei és essencialment clínica i traslacional i va molt vinculada a consultes i grups de treball monogràfics assistencials. Les línies de recerca definides actualment són: l’estudi de l’obesitat i les malalties metabòliques associades, les malalties infeccioses i VIH/SIDA, les malalties autoimmunes i la malaltia tromboembòlica venosa. Actualment, l’activitat de recerca del servei es vehiculitza i gestiona essencialment a través de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV, www.iispv.cat).

Grups de recerca
La vinculació amb la universitat afavoreix l’activitat investigadora i, en aquest sentit, diferents membres del servei formen part del Mapa de Grups de Recerca de la URV, que es concreta en la direcció i participació en el Grup de Recerca de Medicina Aplicada. Els investigadors que treballen en la línia d’obesitat i malalties metabòliques associades són reconeguts, a més, com a Grup Consolidat (Grup d'estudi de malalties metabòliques associades a insulin resistència (GEMMAIR) per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Formen part d’aquest grup el Prof. C. Richart com a investigador principal, i la Dra.T. Auguet que és investigadora col·laboradora.
Finalment, com a grup reconegut que forma part d’organitzacions de recerca estables de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII, www.isciii.es), es forma part de la Red Temática Cooperativa de Investigación en Sida (RIS www.isciii.es), l’investigador principal del grup del nostre hospital és el Dr. F. Vidal i són investigadors col·laboradors els Drs. J. Peraire, C. Viladés, M. López-Dupla i S. Veloso. El grup de VIH/SIDA també ha estat reconegut per l’AGAUR.

Institut Investigacio Pere Virgili