Aquesta prova permet diagnosticar ràpidament el càncer de pulmó i limfomes. També, altres patologies benignes com ara la sarcoïdosi o la tuberculosi.

El passat mes d’octubre el Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona va iniciar la realització de la prova coneguda com a ecobroncoscòpia lineal (EBUS). Aquesta prova permet estudiar adenopaties mediastíniques i tumors o lesions centrals que contacten amb l’arbre traqueobronquial. Els diagnòstics més habituals són: patologies de tipus benigne (sarcoïdosi, tuberculosi, antracosi, etc.) i de caire maligne, amb un pitjor pronòstic (càncer de pulmó, limfomes, etc.). El diagnòstic del càncer de pulmó i el seu estadiatge mediastínic representen quasi bé el 70% de totes les exploracions, per tant, aquesta prova ha esdevingut prioritària i no és aconsellable demorar-la excessivament.

La tècnica s’efectua a l’Hospital Joan XXIII amb la col·laboració dels serveis d’anestèsia i d’anatomia patològica. També hi participa una pneumòloga de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Constitueixen un equip multidisciplinari per donar una resposta adequada a l’augment de la demanda assistencial d’aquesta prova a tot el territori.

L’EBUS necessita l’anestèsia general del pacient i combina, en una única sonda que s’introdueix per via aèria, una visió òptica de l’arbre traqueobronquial i una visió ecogràfica del mediastí (estructura anatòmica propera a la tràquea i als bronquis). D’altra banda, a través d’un canal de treball de la sonda mateixa, s’introdueixen unes agulles especials que permeten punxar les lesions detectades (les mostres es processen per ser analitzades amb diferents tècniques) i, posteriorment, obtenir un diagnòstic més precís. La presència d’un tècnic del laboratori i d’un patòleg a la mateixa sala d’exploració en moltes ocasions ja facilita un diagnòstic immediat, fet que proporciona un valor afegit a l’EBUS.

Amb aquesta nova incorporació tecnològica, el Servei de Pneumologia de l’Hospital Joan XXIII és un referent a la província de Tarragona del maneig clínic dels malalts amb càncer de pulmó. La Unitat de Diagnòstic Ràpid (Pneumoràpid), la planta d’Hospitalització, el Laboratori de Funcionalisme Pulmonar i el Gabinet de Proves Invasives (broncoscòpia i ecobroncoscòpia) permeten garantir un circuit diagnòstic complet i presentar els pacients estudiats al Comitè Territorial de Tumors Toràcics de l’HJ23. En aquest Comitè, punt de trobada de diversos especialistes experts en càncer de pulmó (professionals de cirurgia toràcica, cures pal·liatives, oncologia, patologia, pneumologia, radiologia, radioteràpia i infermeria clínica), és on s’acaben de consensuar les mesures terapèutiques i el pronòstic dels pacients afectats.