El 16 de noviembre es el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología muy común con una prevalencia en Cataluña que supera el 17% en adultos y que afecta al doble de hombres que de mujeres.

El principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad es el consumo activo de tabaco o la exposición pasiva al humo del mismo, por lo que es importante dejar de fumar.

Para diagnosticar la EPOC es imprescindible realizar una espirometría, una prueba disponible en todos los centros de atención primaria y, por lo tanto, muy accesible para la población.

La MPOC és una malaltia molt comuna que afecta el 12% de la població adulta a Espanya, amb importants diferències entre les diferents comunitats autònomes. A Catalunya, la prevalença supera el 17% en adults, amb gairebé el doble d’homes afectats que de dones. En el nostre entorn, quatre de cada cinc pacients no estan diagnosticats i, per tant, no estan rebent tractament.

El principal factor de risc per desenvolupar la malaltia és el consum actiu de tabac, així com l’exposició passiva al fum. Altres exposicions, com la contaminació atmosfèrica, la cremada de biomassa o algunes alteracions genètiques, s’han relacionat amb la malaltia, però el seu paper és pràcticament anecdòtic en la majoria dels casos. Com el seu nom indica, la malaltia es caracteritza per una obstrucció progressiva del diàmetre dels bronquis, el que provoca l’aparició de símptomes típics com sensació d’ofec, tos, expectoració de flemes o infeccions bronquials recurrents.

Per diagnosticar aquesta malaltia, és imprescindible practicar una espirometria, prova disponible en tots els centres d’atenció primària i, per tant, molt accessible per a la població. És senzilla de dur a terme per part dels professionals sanitaris capacitats, inofensiva per al pacient i amb el resultat disponible en el mateix moment. Mitjançant l’espirometria, s’obté informació sobre el funcionament del sistema respiratori, el que permet diagnosticar la malaltia i classificar-ne la gravetat. Per aquesta raó, actualment es recomana que tota persona adulta amb antecedents de consum de tabac o amb símptomes de la MPOC consulteu amb el seu metge de família.

El metge de família i investigador de l’ICS Camp de Tarragona, Toni Santigosa, assegura que “l’acció més important per frenar l’evolució de la malaltia és deixar el tabac. Per aquesta raó, ha de ser el primer objectiu terapèutic en tot pacient amb diagnòstic de MPOC”. L’ICS Camp de Tarragona té diferents línies d’investigació amb l’objectiu d’incrementar les taxes d’abandonament del tabaquisme. Aquestes investigacions utilitzen diferents intervencions no farmacològiques orientades a motivar el pacient perquè deixi de fumar. Una d’elles és l’estudi ESPITAP, recentment publicat, i l’estudi RESET, que avalua en quina mesura millora l’abstinència al tabac el fet d’informar el pacient detalladament dels resultats de la seva funció pulmonar obtinguts mitjançant l’espirometria. Una altra estratègia inclou l’ús d’aplicacions mòbils, com la APP TobbSTOP, desenvolupada per grups d’investigació de l’ICS Camp de Tarragona juntament amb la Universitat Rovira i Virgili. Mitjançant l’ús d’aquesta aplicació basada en la gamificació, el pacient rep suport en les diferents etapes del procés d’abandonament del tabac. Ambdues línies d’investigació han obtingut molt bons resultats i han aconseguit incrementar significativament les taxes d’abstinència.

A més de l’abandonament del tabac, hi ha tractaments farmacològics, fonamentalment basats en l’ús d’inhaladors, que són efectius per reduir la sintomatologia provocada per la malaltia i minimitzar el risc de complicacions futures. També és important destacar la rellevància de les teràpies físiques basades en la rehabilitació respiratòria per millorar la sintomatologia i la qualitat de vida del pacient.

En qualsevol cas, tenint en compte el paper fonamental que juga el tabac en el desenvolupament de l’EPOC, és necessari evitar l’inici del consum, especialment en la població jove, i fomentar l’abandonament de l’hàbit en aquells que ja l’han iniciat. Així mateix, és crucial fer èmfasi en la detecció precoç de la malaltia quan apareixen símptomes suggeridors per a instaurar un tractament de manera precoç.