TUTORS I FUNCIONS

ABS VALLS URBÀ Total 5

Dra. Merche Alvarez Luy
Dra. Inma Hospital Guardiola
Dra. Conchín Rambla Vidal
Dr. Josep Mª De Magrinyà Claramunt
Dra. Iolanda Caules Ticoulat

ABS LA GRANJA-TORREFORTA

Dr. Josep Ferré Rey
Dra. Cruz M. Fuentes Bellido
Dra.Rosana Landin
Dra. Ana Salvador Salvador
Dra Joana Serra

ABS SALOU

Dra. Cinta de Diego Cabanes
Dra. Mercedes Castro Garcia
Dra. Cristina Fernández Ferrer
Dra. Yolanda Ortega Vila
Dra. Eva Oya Girona
Dra. Rosario Pérez García

ABS REUS 4   

Dra. Teresa Basora Gallisa
Dra. Antonia Caballero Alias
Dra. Maite García Vidal
Dr. Jordi Jové Balañà
Dra.Carmina Poblet Calaf

ABS REUS-2

Dr. Josep Balsells Ghiglione
Dr. Joan Boj Casajuana
Dr. Angel Donado- Mazarron
Dr. Xavier Floresví Aubia
Dra. Anna Isach Subirana
Dra. Ester Ras Vidal
Dra. Elisabet Tapia Barranco

ABS REUS-1

Dra. Coral Chancho Rodríguez
Dr. Joan Josep Cabré Vila
Dr. Joan Frigola Marcet
Dra. Mª José Forcadell

Funcions

Intervenir en el procés formatiu del resident.

Organitzar, coordinar, dirigir i controlar el desenvolupament del programa docent de cada resident al seu càrrec, amb la finalitat d’assolir els objectius proposats per al seu període de formació.

Fomentar l’activitat docent i de recerca de la persona resident.

Assessorar i promoure l’autoaprenentatge dels residents.

Participar en activitats de formació continuada relacionades amb l’especialitat i garantir l’actualització permanent de les seves competències.

Mantenir contacte continu, pactat i estructurat amb el/la resident durant tot el període formatiu, establint un calendari de reunions periòdiques amb un mínim de quatre anuals.

Ser el referent i l’interlocutor de la persona resident i resoldre les incidències que es puguin plantejar.

Assessorar la comissió de docència sobre la formació de l’especialitat, proposar les activitats de millora de la qualitat docent a la seva unitat i participar en el seu desenvolupament.

Realitzar el seguiment del procés continu d’aprenentatge dels residents assignats i la seva tasca assistencial.

Elaborar l’informe anual per a la valoració formativa.

Participar en l’avaluació sumativa del resident i dur a terme les avaluacions anuals i l’avaluació final, i acompanyar-la, si s’escau, a l’acte de revisió després d’una avaluació anual negativa no recuperable.

Supervisar el llibre de l’especialista en formació del resident.

Qualsevol altra funció destinada a la planificació, la gestió, la supervisió i l’avaluació de tot el procés de formació de la persona resident en el context de l’organització sanitària.