MEDICINA PREVENTIVA

La Unitat de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII és una unitat de suport a la comunitat hospitalària i el seu àmbit d’influència abasta temes de prevenció i promoció de la salut.

Som un servei hospitalari multidisciplinar, amb una tasca assistencial, docent i de suport epidemiològic. Treballem transversalment, col·laborant amb la resta de serveis assistencials i a través de comissions i grups de treball.

Gran part de la nostra activitat s’orienta al desenvolupament d’activitats lligades a la seguretat clínica del pacient hospitalitzat, essent les principals línies de treball la prevenció i control de la infecció hospitalària, el programa de seguiment dels malalts amb infeccions per microorganismes multi-resistents, el programa de vacunacions de malalts inmune-compromesos o en situacions especials, la prevenció i el control del tabaquisme en l’àmbit hospitalari, la higiene hospitalària i el suport epidemiològic en altres àmbits de la qualitat assistencial i de recerca.


Equip

Responsable de la Unitat
Montserrat Olona Cabases

Facultatiu Especialista
Graciano Garcia Pardo

Infermera de l'Àrea de Control de la Infecció
Rosa Antúnez Pujol

Serveis

Salut internacional

Prevenció i control d'infeccions nosocomials

Les infeccions nosocomials són les que es desenvolupen durant l’estada del pacient a l’hospital. Representen una complicació de l’atenció hospitalària que no es pot eliminar totalment, doncs està estretament lligada a la situació de disminució de la immunitat d’alguns pacients, però és un objectiu prioritari del Departament de Salut la seva prevenció i control, per tal de minimitzar l’impacte. En el nostre centre, aquest objectiu és desenvolupat per la Comissió d’Infeccions i Antibiòtics, a través del Grup de Control de la Infecció, del qual formem part.

La nostra tasca fonamental és:

- El desenvolupament dels estudis de vigilància de les infeccions
- La implantació de mesures de prevenció i control
- La detecció i control de brots
- La formació continuada del personal
- Suport en l’avaluació de les mesures de prevenció aplicades als processos assistencials
- El suport per al maneig del malalt infecció
- Consulta de seguiment del malalt amb infeccions causades per microorganismes multirresistents

Vacunacions

La unitat té cura del desplegament del programa de vacunacions dels malalts immunocompromesos o en situacions especials que són atesos pels serveis assistencials de l’hospital:

- Malalts hematològics sotmesos a transplantament de moll d’os
- Asplènies anatòmiques o funcionals
- Antitetànica en malalts sotmesos a cirurgia
- Antipneumocòcica en malalts de risc
- Profilaxi postexposició en situacions de risc de transmissió del Virus de l’Hepatitis B, Virus Hepatitis A i varicel.la.

Higiene hospitalària

La unitat de Medicina Preventiva col·labora en l’elaboració de les recomanacions i protocols de l’hospital per a la prevenció de les infeccions de font ambiental, adreçats fonamentalment a evitar les infeccions per Aspergillus sp, Legionella sp i infeccions de ferida quirúrgica associades a l’ambient.

Altres actuacions:

- Vigilància i control dels processos d’esterilització. Elaboració i seguiment dels protocols i procediments normalitzats de treball.
- Vigilància de la bioseguretat ambiental en zones d’alt risc
- Prevenció de les infeccions nosocomials associades a la realització d’obres. Indicació de mesures preventives i seguiment de la seva aplicació.
- Participació en la comissió de Medi Ambient: elaboració del protocol de maneig dels residus sanitaris de risc i seguiment de la seva implantació
- Seguiment del programa de control de plagues d’insectes i rosegadors.

Prevenció i control de l'impacte del tabaquisme en l'àmbit hospitalari

Com a membres del Grup Promotor del Programa “Hospital lliure de fum del tabac” participem en les activitats de prevenció de tabaquisme en el nostre centre. L’any 2007, aquest programa ha estat acreditat amb nivell bronze per la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum.

Suport metodològic per a la implantació de programes de seguretat clínica i qualitat assistencial

Col·laborem amb els serveis assistencials, comissions i grups de treball en la definició, obtenció i anàlisi de dades i indicadors.


Docència

Docència de pregrau

La Unitat de Medicina Preventiva participa en la formació de pregrau de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili, en les assignatures d’Epidemiologia General i Medicina Preventiva i Salut Pública.