Rotacions externes

A proposta del tutor, la Comissió de Docència aprova la rotació al centre proposat, sempre que el contingut de la mateixa es correspongui amb continguts del programa formatiu. Aquest document juntament amb l’acceptació del centre receptor s’envia al departament de Salut per la seva autorització. Entre les rotacions externes disposem del programa Hipócrates, rotacions acreditades per WONCA i aprovada i avalada per EURACT (associació europea de tutores de medicina de familia) i SEMFYC (Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària).

L’objetiu del programa es fomentar l’intercanvi i la mobilitat dels metges residents de medicina de familia, proporcionant una perspectiva més àmplia dels conceptes de la Medicina de Familia, tant en la vesant professional como en la personal.

Rotacions de residents d’altres Unitat Docents a la UDMAFiC

Els residents externs que vulguin fer alguna rotació per la UDMAFiC de l’ICS Camp de Tarragona ho han de sol·licitar a la Comissió de Docència. Un cop el centre receptor doni la seva conformitat, es comunicarà l’acceptació a la Unitat Docent sol·licitant.

Estades formatives

Les estades formatives per a ciutadans estrangers estan regulades a l’article 4 del Reial decret 139/2003, de 7 de febrer, pel qual s’actualitza la regulació de la formació mèdica especialitzada.

Comissió
de Docència

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Rotacions
externes