Comissió de Docència

Presidida per la Dra. Cruz Mª Fuentes Bellido, qui també és Cap d’estudis, la Comissió de Docència està formada per la següent representació:

 • Vicepresident de la Comissió – Representant dels tutors docents.
 • Vocals en representació dels tutors dels programes en formació.
 • Vocals en representació dels especialistes en formació.
 • Vocals en representació dels hospitals docents.
 • Vocal Coordinador de la Unitat de recerca / tècnic en salut.
 • Vocal en representació del Departament de Salut.
 • President de la Subcomissió de docència d’infermeria.
 • Secretaria de la Comissió.

Funcions

 • Aprovar, a proposta dels tutors corresponents, una guia o itinerari formatiu de cadascun dels professionals que es formin en el seu àmbit.
 • Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formin al seu centre o unitat tingui el pla individual de formació corresponent, i verificar-ne l’adequació a la guia formativa o itinerari.
 • Aprovar el protocol de supervisió dels residents, al qual es refereix la legislació vigent.
 • Facilitar la coordinació docent adequada entre nivells assistencials.
 • Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.
 • Aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa.
 • Participar en l’acreditació i acreditació de tutors en els termes que estableixi cada comunitat autònoma.
 • Informar, almenys anualment, els òrgans de direcció corresponents sobre la capacitat docent del centre o unitat.
 • Remetre al Registre Nacional d’Especialistes en Formació, a través del seu president, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les seves revisions i els períodes de recuperació que corresponguin, si escau, en els termes establerts en la legislació vigent.
 • Procurar que als dispositius de la unitat docent es donin les condicions necessàries per impartir una formació adequada als residents, i també per dur a terme l’avaluació formativa de les seves activitats.
 • Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o unitat docent, i supervisar-ne el compliment.
 • Proposar als òrgans competents en la matèria la realització d’auditories docents.
 • Comunicar per escrit als residents el lloc on se situarà el tauler oficial d’anuncis de la Comissió, en el qual s’inseriran els seus avisos i resolucions.
 • Totes les funcions que els assignin les comunitats autònomes, o que els atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada.

Comissió
de Docència

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Rotacions
externes