Comissió de Docència

President de la Comissió – Cap d’estudis:
– Dra. Cruz Mª Fuentes Bellido

Vicepresident de la Comissió – Vocal per la Comunitat Autònoma:
– Dr. Enric Rovira

Vocals en representació dels tutors dels programes en formació:
– Dr. Juan Josep Cabré
– Dra. Cinta De Diego
– Dr. Josep Ferré
– Dr. Xavier Floresvi
– Dra. Maite García Vidal
– Dra. Conxin Rambla
– Dra. Nuria Sarrà
– Sra. Susanna Dalmau

Vocals en representació dels especialistes en formació:
– R1 pendent
– R2 Pilar Vaque / Cherin Nehme
– R3 Gloria Carcelero / Gisela Sos
– R4 Ana Sanz / Fernando Nacher i EIR Maria Poveda

Vocal en representació dels hospitals docents:
– Dr. Albert Moreno / Dra. Nuria Alba (Hospital Joan XXIII)
– Dra. Enrique Martí (Hospital Sta Tecla)
– Dr. Alfons Lorenzo (Pius Hospital de Valls)

Vocal Coordinador de la Unitat de recerca / técnic en salut:
– Dra. Eva Satue

Vocal en representació de la Direcció d’Atenció Primària:
– Dra Laura Palacios Llamazares

President de la Subcomissió de docència d’infermeria:
– Sra. Cristina Illarramendi

Secretaria de la Comissió:
– Sra. Maite Roch Anguera

Funcions

 • Aprovar, a proposta dels tutors corresponents, una guia o itinerari formatiu de cadascun dels professionals que es formin en el seu àmbit.
 • Garantir que cadascun dels residents de les especialitats que es formin al seu centre o unitat tingui el pla individual de formació corresponent, i verificar-ne l’adequació a la guia formativa o itinerari.
 • Aprovar el protocol de supervisió dels residents, al qual es refereix la legislació vigent.
 • Facilitar la coordinació docent adequada entre nivells assistencials.
 • Facilitar la formació continuada dels tutors en metodologies docents i altres aspectes relacionats amb els programes formatius.
 • Aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa.
 • Participar en l’acreditació i acreditació de tutors en els termes que estableixi cada comunitat autònoma.
 • Informar, almenys anualment, els òrgans de direcció corresponents sobre la capacitat docent del centre o unitat.
 • Remetre al Registre Nacional d’Especialistes en Formació, a través del seu president, les avaluacions finals i anuals, així com els resultats de les seves revisions i els períodes de recuperació que corresponguin, si escau, en els termes establerts en la legislació vigent.
 • Procurar que als dispositius de la unitat docent es donin les condicions necessàries per impartir una formació adequada als residents, i també per dur a terme l’avaluació formativa de les seves activitats.
 • Aprovar el pla de gestió de qualitat docent del centre o unitat docent, i supervisar-ne el compliment.
 • Proposar als òrgans competents en la matèria la realització d’auditories docents.
 • Comunicar per escrit als residents el lloc on se situarà el tauler oficial d’anuncis de la Comissió, en el qual s’inseriran els seus avisos i resolucions.
 • Totes les funcions que els assignin les comunitats autònomes, o que els atribueixin les disposicions reguladores de la formació sanitària especialitzada.

Comissió
de Docència

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Rotacions
externes