Espai del Resident

Documents per a preparar el contracte

Els documents que ha de presentar cada adjudicatari per a procedir a la signatura del contracte són:

  • Fotocòpia per totes dues cares del DNI/Passaport o en el seu cas, Número d’Identificació d’Estranger (NIE).
  • Resguard de la sol·licitud d’adjudicació de plaça, signat per l’interessat.
  • Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat (o rebut d’abonament de les taxas acadèmiques amb diligència de la Universitat) o de l’homologació o reconeixement d’aquest per el Ministeri d’Educació, Política Social i Esports, en el cas que s’hagi expedit a l’estranger.
  • Altres documents que l’Administració Sanitària estimi necessari..

Revisió mèdica, prèvia a la signatura del contracte

Tal com s’estableix en RD1146 / 2006, de 6 d’octubre i pel qual es regula la relació laboral especial de residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut, a la incorporació de l’adjudicatari al programa formatiu de l’Hospital, és necessària la realització d’un examen mèdic.
En el moment de formalitzar la documentació -i abans de la incorporació a l’Hospital- és imprescindible que se sol·liciti citació per a efectuar aquesta revisió mèdica en la Unitat Bàsica de Prevenció, situada en l’Edifici D, 6a Planta, porta 8 , telèfon 977 295 867.

Acolliment i recepció dels residents

Abans de l’acte d’acolliment, es gestiona la tramitació, la signatura del contracte i la revisió mèdica al Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

En la data d’incorporació dels residents, les Comissions de Docència de l’Hospital Joan XXIII i d’Atenció Primària organitzen un acte d’acolliment, presidit per les Direccions i els caps d’estudis de l’Hospital i d’Atenció Primària.

Avaluacions

Les avaluacions estan regulades en el capítol VI del Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada. El seguiment i la qualificació del procés d’adquisició de competències professionals durant el període de residència es durà a terme mitjançant les avaluacions formativa, anual i final.

Avaluació formativa

L’avaluació formativa és consubstancial amb el caràcter progressiu del sistema de residència, ja que fa el seguiment del procés d’aprenentatge de l’especialista en formació, i permet avaluar el progrés en l’aprenentatge del resident, mesurar la competència adquirida en relació amb els objectius establerts en el Programa de formació de l’especialitat corresponent, identificar les àrees i competències susceptibles de millora i aportar suggeriments específics per a corregir-les.

Els instruments de l’avaluació formativa són, entre altres:

  • Entrevistes periòdiques entre tutor i resident, de caràcter estructurat i pactat, que afavoreixin l’autoavaluació i l’autoaprenentatge de l’especialista en formació. Aquestes entrevistes, en un número no inferior a quatre per cada any formatiu, es faran en moments adequats, normalment a la meitat d’una àrea o bloc formatiu, per a valorar els avanços i dèficits i possibilitar la incorporació de mesures de millora en el procés . Les entrevistes es registraran en el llibre del resident i els informes.
  • El Llibre del resident, com a suport operatiu de l’avaluació formativa del resident, https://atenea-ies.upcnet.es/login/index.php

Avaluació anual

L’avaluació anual té la finalitat de qualificar els coneixements, habilitats i actituds de cada resident quan finalitza cadascun dels anys que integren el programa formatiu, en els següents termes:

  • Positiva: Quan el resident ha aconseguit el nivell exigible per a considerar que s’han complert els objectius del programa formatiu l’any corresponent. Aquestes qualificacions poden ser de suficient, destacat i excel·lent.
  • Negativa: Quan el resident no ha aconseguit el nivell mínim exigible per a considerar que s’han complert els objectius del programa formatiu l’any corresponent. Les avaluacions anuals negatives podran ser recuperables, en els casos establerts en els apartats 1 i 2 de l’article 22 del Reial decret 183/2008, i no recuperables, en els casos establerts en l’apartat 3 d’aquest article.

L’informe anual del tutor és l’instrument bàsic i fonamental per a la valoració del progrés anual del resident en el procés d’adquisició de competències professionals, tant assistencials com de recerca i docència. Aquest informe ha de contenir:

  • Informes d’avaluació formativa, incloent els informes de les rotacions, els resultats d’altres valoracions objectives que s’hagin pogut realitzar durant l’any corresponent i la participació en cursos, congressos, seminaris o reunions científiques relacionats amb el programa corresponent.

Comissió
de Docència

Pla
Docent

Espai
del Resident

Tutors
i funcions

Rotacions
externes