FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA MULTIPROFESSIONAL D'ATENCIÓ

FAMILIAR I COMUNITÀRIA 

Què és la Unitat Docent?

La Unitat Docent  és el conjunt de recursos personals i materials que pertanyen als dispositius assistencials, docents, de recerca i de qualsevol altre caràcter que es considerin necessaris per impartir la formació de les especialitats d'infermeria i Medicina Familiar i Comitària.

La Unitat Docent de Medicina Familiar i Comunitària de Tarragona té una llarga trajectòria docent que es remunta a l’any 1985 en el qual es va integrar el Programa de Formació Mèdica Especialitzada del Ministeri de Sanitat i Consum, formant metges de la especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.(MIR).

Posteriorment a l’any 2016 va ser acreditada pel Ministeri de Sanitat com a Unitat Docent Multiprofessional introduint la formació d’infermeres especialistes en Atenció familiar i Comunitària, (EIR)

En la actualitat  podem ofertar 19 places de  formació MIR i 3 places de formació EIR.

Aquest sistema formatiu té la Comissió de Docència com a òrgan docent de caràcter col·legiat, presidida pel Cap d‘Estudis i els Tutors docents, com a òrgans de caràcter unipersonal.

Els dispositius

La Unitat Docent és el conjunt de persones i estructures que pertanyen als dispositius assistencials, docents, de recerca i de qualsevol altre caràcter que es considerin necessaris per impartir la formació dels professionals especialistes de Medicina i Infermeria  en Atenció Familiar  i Comunitària pel sistema de residència.

La Unitat Docent Tarragona ICS disposa dels següents dispositius docents:

  • 7 EAP : EAP Torreforta, EAP Valls urbà, EAP Salou, EAP Reus 1, EAP Reus 2 i EAP Reus 4.
  • 3 hospitals: Joan XXIII, Pius Hospital de Valls i Hospital Sant Pau i Sta Tecla.
  • Altres dispositius docents: Institut Pere Mata, Agència de Salut Pública, SEMSA, Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS).

Contactar:

Sra. Maite Roch Anguera
Tècnica de gestió de la Formació Sanitària Especialitzada
mroch.tgn.ics@gencat.cat

Dra. Cruz Mª Fuentes Bellido.
Cap d’estudis de la UDMAFiC Tarragona Ics
cfuentes.tgn.ics@gencat.cat
Rambla Nova ,124 Esc D. 1-C. 43001-Tarragona. T-977252774

TOTA LA INFORMACIÓ    https://unitatdocenttarragona.wordpress.com/